Reports

Publicerat: 2024-04-12 11:00:00

NFO Drives AB: NFO Drives AB (publ) Kvartalsrapport 1, 2024

Kvartal 1 2024

  • Nettoomsättningen minskade med 3% till 10,9 Mkr jämfört med det starka första kvartalet 2023
  • Bruttovinsten minskade till 2,4 Mkr (2,5 Mkr), motsvarande en bruttomarginal på 21,9% (22,4%)
  • Resultat före skatt uppgick till -0,3 Mkr (0 Mkr)
  • Kassaflödet sjönk till -1,5 Mkr (-0,7 Mkr), tyngt av minskade leverantörsskulder

Kvartal 1 2024

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10,9 (11,2) Mkr, en minskning med ca 3 procent i förhållande till motsvarande period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 21,9%, vilket var sämre än samma period föregående år, men en klar förbättring (1,9 procentenheter) jämfört med föregående kvartal (Kv4. 2022). Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) försämrades till -0,8 MKr (-0,3 Mkr), främst förklarat av högre utvecklingskostnader. Positiva valutaeffekter och ett positivt finansnetto förstärkte nettoresultatet som dock ändå försämrades till -0,3 (0,0) Mkr.

VD kommentar

Under det första kvartalet 2024 har NFO Drives fortsatt att prioritera och driva produktutvecklingen framåt enligt plan. Vi har dock inte varit opåverkade av de utmaningar som har präglat ekonomin under kvartalet, särskilt inom installations- och utbytesmarknaden, där vi har noterat en tydlig inbromsning.

Vi använder denna tuffa period för att fortsätta investera och fokusera på den pågående produktutvecklingen. Våra större utvecklingsprojekt fortsätter enligt plan, och vi hoppas kunna lansera något av dem på marknaden under 2024. Målet är att dessa nya produkter ska öka volymen och minska tillverkningskostnaderna, vilket förhoppningsvis kommer att förbättra den pressade marginalen. Målsättningen är att uppnå en liknande volymökning som vi tidigare gjort med lanseringen av NFO Sinus Optimal 2,2kW.

Inledningen på året har fortsatt i samma spår som 2024 avslutades, med en marknad som präglas av utmaningar och en ökad tröghet. Vi observerar tydliga indikationer på att särskilt utbytes- och installationsmarknaden har drabbats av en avmattning. Detta har resulterat i en omsättningsminskning på cirka 3% jämfört med det rekordstarka första kvartalet 2023. Vi ser fortsatt att det är vår nya modell NFO Sinus Optimal 2,2kW som går starkast.

Trots den tuffare perioden är vi trygga med vår nuvarande finansiella ställning och är övertygade om att vi har tillräckliga resurser för att slutföra våra pågående projekt. Vi är försiktiga inför resten av året och avstår från att ge prognoser på grund av osäkerheten på marknaden. Trots utmaningarna på kort sikt ser vi positivt på framtiden och fortsätter att investera i produktutveckling för att möta våra kunders behov och säkra långsiktig tillväxt.

Johan Braun

VD

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapport, Kvartalsrapport 2 publiceras 5 juli 2024. Årsstämma sker 26 april 2024.

Johan Braun
VD
0765-270338
johan.braun@nfodrives.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om NFO Drives AB