Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-16 15:17:16

NFO Drives AB: Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma (Komplettering av kallelse)

Plats: Karlshamn, Lokal: Karlshamns Golfklubb (Klubbhuset)

Tid: 26 april 2024 kl. 14:00

Valberednings komplettering: Punkt 12,13, samt Punkt 14.

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast sex (6) bankdagar före stämman, dvs torsdagen den 18 april 2024, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post johan.wennermark@nfodrives.se senast onsdagen den 24 april 2024. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 18 april 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Lunch serveras innan årsstämman 2024 kl.12:30

Antal aktier

Antalet utestående aktier och röster uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 061 869 stycken. NFO Drives AB (publ) innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt

resultaträkning och balansräkning.

9. Disposition av bolagets vinst eller förlust.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Fastställande valberednings arbete.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och

revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

14. Val av styrelsen.

15. Val av revisorer.

16. Övriga anmälda frågor.

17. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag under punkt 9

Punkt 9 - Disposition av bolagets vinst eller förlust.

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen, 5 093 140 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Valberedningens förslag till beslut årsstämman 2024: Punkt 2, samt 11,12,13,14 och 15.

Punkt 2

Göran Hedbys föreslås som ordförande för stämman 26 april 2024.

Punkt 11

Valberedningen, att ordningen för valberednings arbete kvarstår.

Punkt 12

 Antalet styrelseledamöter skall utökas med en (1) ledamot och uppgå till fem (5) inklusive ordförande.

Punkt 13

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 400 000 kronor (oförändrat från föregående år)

att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor vardera till styrelsens

övriga ledamöter. Arvodet betalas ut som lön. Bolaget betalar arbetsgivaravgift på arvodet samt skäliga utlägg för ledamöterna.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 14

Valberedning föreslår:

Nicklas Johansson                        Nyval till ordförande, tidigare styrelseledamot.

Johan Hallberg                              Omval

Håkan Persson                             Omval

Henrik Hemark                             Nyval

Per Björnsson                               Nyval

Göran Hedbys har avböjt omval och avgår som ordförande.

Presentation av kandidaterna som valberedningen nominerat inför stämman. 

Henrik Hemark (nyval), född 1965, innehar en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola (LTH) vid Lunds Universitet samt en Global Executive MBA examen från Copenhagen Business School. Hans akademiska karriär inkluderar en industriforskartjänst vid LTH:s institution för Teknisk Logistik, finansierad av SJ, med fokus på studier inom kvalitetsprocesser och logistik. Med sin tidiga inblandning i NFO Drives har han omfattande kunskap om företagets utveckling, dess produkter och de olika projekten genom åren. Sedan 2017 är Henrik Senior Engineer hos DNV inom affärsområdet Energy, där han arbetar med och är projektledare i flera globala projekt relaterade till energiomställning och elektrifiering.

Per Björnson (nyval) född 1978, innehar en officersexamen från Försvarsmakten, där han var verksam i många år med en bred internationell erfarenhet. Sedan han lämnade Försvarsmakten har han erfarenhet från både privatägda, kommunala och noterade bolag såsom Helsingborgs Hamn AB med övergripande ansvar för bolagets stödjande funktioner såsom HR, IT och Säkerhet. Närmast kommer Per från MilDef Group AB inom försvarsindustrin med rollen som COO och hade tidigare produktionsansvaret inom MilDef som VD för det egna produktbolaget MilDef Products AB. För närvarande driver han ett konsultbolag i egen regi och är verksam som interim ledningskonsult med uppdrag i Skåneregionen.

Punkt 15

Omval av revisionsbolaget Andermatt revision AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Andermatt revision AB har meddelat att under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Johan Andersson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Bolagets årsredovisning för 2023 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nfodrives.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga hos bolaget på adress Tubba Torg 5, 374 32 Karlshamn. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det. NFO

Karlshamn 27 Mars 2024 (komplettering 16 april 2024)

Styrelsen för NFO Drives AB (publ)

Johan Braun
VD
0765-270338
johan.braun@nfodrives.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om NFO Drives AB