Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-19 08:45:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund publicerar delårsrapport för kvartal I 2024

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pfd-fil samt I Love Lunds hemsida (ilovelund.se).

Kvartalsperioden 1 januari – 31 mars 2024

        Nettoomsättningen för januari – mars 2024 uppgick till 0 TSEK (0 TSEK)

 

        Rörelseresultatet för januari – mars 2024 uppgick till -686 TSEK (-622 TSEK)

 

        Finansiella poster med nedskrivningar för januari – mars 2024 på -1,3 MSEK (-1,8 MSEK)

 

        Resultat efter finansiella poster för januari – mars 2024 uppgick till

-2,0 MSEK (-2,4 MSEK)

 

        Resultat per aktie uppgick till -5,3 SEK (-6,4 SEK)

 

        Investeringar i portföljbolag på 1,1 MSEK (1,4 MSEK)

 

        Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 109,20 SEK per aktie (116,73 SEK per aktie)

 

        Fortsatt stor kassaposition

 

        Följdinvesteringar i bl.a. Parlametric och Bionamic

 

        Inga nyinvesteringar eller avyttringar

 

        Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 129,32 SEK per aktie

 

        Välbesökt årsstämma, tre nya styrelseledamöter i utökad styrelse 

 

 

Jämförelsetalen inom parentes avser motsvarande period närmast föregående räkenskapsår.

 

 

VD har ordet

 

Kära aktieägare,

 

Första kvartalet har redan hunnit påvisa närmast sommarvärme, om än mer meteorologiskt än i börstemperatur. Det står och väger både i naturen och bland ekonomiska förståsigpåare. Makron sätter fortfarande huvudtrenden; med snara förväntade räntesänkningar som på guldvåg ska vägas mot utdragen lågkonjunktur, stigande arbetslöshet och omvärldsoro. Kvartalets intresse bland aktieinvesterare visade sig närmast bli en kopia av hela det gångna året: storbolag med kundbas och export köptes och små innovativa bolag utan etablerad kundstock såldes – åter igen.

 

 

Efter tre års vargavinter för start-ups generellt skönjer jag dock allt en bottning sedan i höstas, och en vändning uppåt om än utdraget försiktigt. Lönsamhet och tillväxt först, kursändring därefter är melodin, och nog ska år läggas till år innan investerarsentimentet åter kommer spegla det glada tjugotalets början. Gott så, start-up sektorn mår bäst med mildare och mindre boom- and bust cykler framåt.

 

Specifikt för I Love Lunds räkning under kvartalet genomfördes något färre och mindre investeringar, 1,1 msek, än kvartalet innan. I den löpande förvaltningen genomfördes exempelvis konvertering till aktier av konvertibellånet till Invono, deltagande i en delstängning av en hittills internrundeemission i Uman Sense, ett mindre emissionsdeltagande i Sensative samt ett större i Parlametrics tillväxtemission. Nämnas bör även vår större nyinvestering i Bionamics emission som pågick över årsskiftet, in i första kvartalet.

 

Investeringskraften är relativt stor för oss, pga en stor kassahållning, och vi har uttalat, senast på årsmötet i mars, en utökad takt under 2024 och kopplat med en årlig tillväxtorienterad kapitalresning. Därav syntes dock intet under själva första kvartalet då jag och mitt team tackat nej eller skjutit på framtiden närmast alla investeringsuppslag som kommit vår väg. Diskrepansen är fortsatt stor mellan optimistiska entreprenörers/säljares utgångsbud och det försiktigare Kapitalets hårdare selektering och klart lägre intressenivå. Bara för att man är likvid och kassastinn ska vi naturligtvis inte investera om inte tillräckligt goda tillfällen uppstår, och just så blev fallet i denna inledning av 2024.

 

I nyanserna kan man nog skönja/ana en islossning, en stabilisering, om man som jag nu anser glaset vara halvfullt istf halvtomt. Nedskrivningsbehovet av våra onoterade innehav finns kvar, men minskade till knappt 1,4 msek, en förbättring med i genomsnitt 0,6 msek gentemot tidigare kvartal. Dessutom var stora delar av kvartalets nedskrivningarna inte helt gjutna i sten. Vi noterar också att vår residuala kurs trendade mestadels sidledes, -2,4%, klart bättre än börssektorgenomsnittets återigen stora dubbelsiffriga fall, - 25,5%. Men nu även bättre än vårt eget bokföringsvärdes, -5,2%, och uppskattade marknadsvärdes tillbakagång -13,2% under kvartalet.

 

På aktivitetssidan toppas kvartalets begivenheter av vår välbesökta årsstämma. (alla i tid anmälda fick plats sittandes men i övrigt ringlade sig ståendes ilovelundare utmed väggar och uppför trapporna). Tre nya seniora ledamöter invaldes i vår utökade styrelseskara; Peter Andersson, Lars Anders och Bengt L Andersson, med långa erfarenheter av banking, banking respektive storbolag. Med deras stöd blir färden uppåt och framåt troligen snabbare och effektivare.

 

För oavsett marknadens kvartalsaktuella vindriktning och -styrka; dagligt operationellt och med vår underliggande portfölj jobbar vi på oförtrutet långsiktigt som utlagt i våra ägardirektiv, memorandum och styrelsens instruktioner. Vårt mål är att bli både fler och större för att sätta ett allt djupare finansiellt avtryck i Lund med omnejd. Det görs med finansiell avkastning (relativt och nominellt) och attraktiva aktiviteter för våra aktieägare, tillgänglighet för Lundabygdens invånare, och exponering av och värdeskapande fokus på våra portföljbolag. Så bygger man en lokal finansiell katedral över tid.

 

För våra aktieägare fanns mycket att tillgodogöra sig under kvartalet även utöver årsmötet: Företagsbesök genomfördes hos vårt portföljbolag Camurus, temafokuset gavs till hållbarhet och investeringsprocess i vår gedigna årsredovisning, företagspresentation av Bionamic i våra egna lokaler, våra torsdagsträffar samt kontinuerliga inlägg i våra kanaler, främst på LinkedIn som nu ökar snabbt. Och i skrivande stund är det lapp på luckan för vår nästa bolagsträff, Alfa Laval, nästa vecka, med närmare fyrtio aktieägare. Så islossningen för vår sektor, som så länge och djupt släpat efter övriga tillgångsslag, är nog allt här nu, helt i takt med vädret.

 

 

Avslutningsvis, tillåt mig höja blicken från det dagliga värvet och ana bortom horisontens rand: Drömmen om Lund som Skånes finansiella centrum. Måhända en skrattretande dröm för en del, men ändock en tankeväckande och kittlande tanke som snart kan vara värd att börja visionera om - om gudarna och lundaborna tillsammans så önskar kan det allt gå.

 

I Love Lund,

 

Björn Englund

Verkställande direktör

A person smiling with hand on chinDescription automatically generated

Kommande rapporttillfällen

Halvårsrapport 2024 – 26 juli 2024

 

För mer information vänligen kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-5295333

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 19 april 2024 klockan 08:45 CET

 

Det här är I Love Lund:

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns www.ilovelund.se

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)