Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-26 15:30:00

Vultus AB: Vultus AB offentliggör årsredovisning för 2023

Vultus AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.vultus.se).

I revisionsberättelsen för 2023 kommenterar revisorn följande:

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Som framgår av förvaltningsberättelsen kan det inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når positivt kassaflöde och att bolaget därför kan komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital utöver den angivna riktade emissionen på 1 Mkr och avtalad lånefacilitet på 1 Mkr. Vidare framgår det av förvaltningsberättelsen att styrelsen bedömer att kapital genom den riktade emissionen och lånefaciliteten ger goda möjligheter till fortsatt drift och utveckling i linje med bolagets affärsplan och strategi. Ovanstående tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Årsredovisningen med innehållande revisionsberättelse finns tillgänglig på Vultus hemsida (http://www.vultus.se).

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

 

Om Vultus AB (publ)

Vultus är ett agtech-bolag som erbjuder analyser av grödor och markförhållanden baserat på satellitdata. Genom bolagets plattformstjänst tillhandahåller Vultus beslutsunderlag för effektiva och hållbara jordbruksmetoder globalt. Vultus aktie (Ticker: VULTS) är noterad på Spotlight Stock Market. För mer information om Vultus verksamhet, besök: www.vultus.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB