Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-26 16:43:35

NFO Drives AB: Kommuniké från årsstämma 2024 i NFO Drives AB (publ)

.

Årsstämman utsåg Göran Hedbys till ordförande under årsstämman 2024.

Röstlängd, dagordning m.m. godkändes.

Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkningar för räkenskapsår 2023.

Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Fastställande om arvode för styrelse och revisorer m.m.

Ansvarsfrihet: Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse:

Till styrelseledamöter Nicklas Johansson Neuheim, Schweiz, Johan Hallberg, Lund, Håkan Persson, Stockholm, Henrik Hemark, Lund och Per Björnsson, Helsingborg. Stämman utsåg Nicklas Johansson till styrelsens ordförande. Göran Hedbys, Malmö avtackades och lämnade styrelsen.

Val av revisor:

Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes Andermatt revision AB, med Johan Andersson som huvudansvarig revisor.

Johan Braun
VD
0765-270338
johan.braun@nfodrives.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om NFO Drives AB