Reports

Publicerat: 2024-05-14 20:15:00

EQL Pharma AB: Bokslutskommuniké April 2023 – mars 2024

God tillväxt och rekordmånga lanseringar

Januari - mars 2024

 • Koncernens omsättning under fjärde kvartalet, januari till mars uppgick till 78,1 (60,3) MSEK, en ökning med 30%. Justerat för försäljning av engångskaraktär i jämförelsekvartalet Q4 2022/23 uppgick omsättningen till 78,1 (53,5) MSEK, en ökning med 46%.
 • Bruttovinsten uppgick till 31,5 (28,1) MSEK för kvartalet, en ökning med 11%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,4 (6,1) MSEK, en ökning med 38%. Rörelsemarginalen var 11% (10%).
 • EBITDA marginalen var 14%.
 • Kostnader kopplade till förberedelser för upplistning till NASDAQ huvudlista uppgick i kvartalet till 2,2 MSEK. Vidare uppgick extraordinära fraktkostnader kopplade till situationen i Röda Havet till 1,6 MSEK. Justerat för dessa uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 12,2 MSEK och rörelsemarginalen till 16%
 • EBITDA marginal justerat för extraordinära poster var 19%
 • Resultat per aktie före utspädning blev 0:16 (0:14) kr för kvartalet. Resultat per aktie efter utspädning blev 0:16 (0:14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 (27,3) MSEK för kvartalet.
 • Likvida medel var 20,5 (44,4) MSEK vid kvartalets utgång.

April - mars 2024

 • Koncernens omsättning under perioden april till mars uppgick till 264,2 (259,9) MSEK, en ökning med 2%. Justerat för försäljning av engångskaraktär i jämförelseperioden 2022/23 uppgick omsättningen till 264,2 (203,8) MSEK, en ökning med 30%. Försäljning av Covid-19 tester förekom under året, men var signifikant lägre än under jämförelseperioden 2022/23.
 • Bruttovinsten för samma period uppgick till 115,0 (115,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,6 (41,3) MSEK, en minskning med 21%. Rörelsemarginalen var 12% (16%).
 • EBITDA marginalen var 16%.
 • Kostnader kopplade till förberedelser för upplistning NASDAQ huvudlista uppgick till 5,2 MSEK i perioden april till mars. Vidare uppgick extraordinära fraktkostnader till 1,6 MSEK. Justerat för dessa uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 39,4 MSEK och rörelsemarginalen till 15%.
 • EBITDA marginal justerat för extraordinära poster var 19%.
 • Resultat per aktie före utspädning blev 0:78 (1:06) kr för perioden. Resultat per aktie efter utspädning blev 0:76 (1:04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,4 (27,6) MSEK för perioden.
 • Likvida medel var 20,5 (44,4) MSEK vid periodens mars utgång.

VD:s kommentar

EQL uppnådde fortsatt tillväxt och lönsamhet under fjärde kvartalet. Försäljningen ökade med 46%, justerat för engångsförsäljning i jämförelsekvartalet. Ökningen drevs av flera nya produktlanseringar och försäljning av tidigare restnoterad antibiotika. Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader på totalt 3,8 MSEK på grund av upplistningskostnader till NASDAQ och ökade fraktkostnader till följd av störningar i Röda havet. Justerat för dessa extraordinära kostnader uppnåddes en EBITDA-marginal på 19%. Under räkenskapsåret 2023/24 växte EQL i linje med tillväxtprognosen på runt 30%, justerat för försäljning av engångskaraktär under jämförelseåret. Inför räkenskapsåret 2024/25 förväntar vi oss en tillväxttakt på runt 40%, med ett mål för EBITDA-marginalen på mer än 25%.

Detaljerad ekonomisk översikt för fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet 2023/24 steg försäljningen till 78,1 MSEK, en ökning med 46% från 53,5 MSEK föregående år, justerat för engångsförsäljning i jämförelsekvartalet. Rörelsevinsten (EBIT) ökade med 38% till 8,4 MSEK jämfört med 6,1 MSEK föregående år, med en EBITDA-marginal på 14%. Efter justering på 2,2 MSEK i kostnader relaterade till NASDAQ upplistning och 1,6 MSEK för ökade fraktkostnader var den justerade rörelsevinsten (EBIT) 12,2 MSEK, vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 19%.

Finansiella mål och prognoser för kommande räkenskapsår

För helåret 2024/25 projekterar vi en försäljningstillväxt på omkring 40%. Att uppnå detta skulle ligga i linje med våra långsiktiga försäljningsmål som anges i vår femårsplan. Vårt mål är att nå en EBITDA-marginal på minst 25% år 2024/25. Vi kommer också att kommunicera våra finansiella mål för nästkommande femårsperiod under året och dessa kommer att andas fortsatt tillväxt och ambition.

Produktlanseringar och marknadsdynamik

Under kvartalet introducerades åtta nya produkter, främst drivet av framgångsrika upphandlingar i Finland, Sverige och Danmark som trädde i kraft. Dessutom lanserades Mellozzan Oral Solution, vilket markerar ett betydande framsteg i vårt sortiment av Branded produkter.

Viktiga milstolpar uppnåddes för våra strategiska produkter: Mellozzan är godkänd i Storbritannien och lansering planeras under nästa räkenskapsår, och Memprex, för vilken ansökningar har gjorts i Frankrike – procedurer pågår nu i såväl Frankrike som Tyskland -  två marknader som kommer att bilda en bas för framtida expansion av produkten.

Övrigt

Från december påverkades våra transportvägar av pågående konflikter i Röda havet, vilket ledde till att våra transportpartners måste navigera via den längre rutten runt Godahoppsudden. Detta förlänger ledtider med 2-3 veckor och ökar kostnaderna, vilket i sin tur påverkade våra marginaler för detta kvartal.

Det gångna året innebar flera utmaningar, inklusive brist på antibiotika, ökade fraktkostnader, NASDAQ-upplistningskostnader och minskande försäljning av Covid-19-tester. Trots dessa hinder avslutade EQL året med 30% tillväxt, justerat för engångsförsäljning i jämförelseåret, och en justerad EBITDA-marginal på 19%. När vi går in i 2024/25 kommer vårt fokus att ligga på att driva tillväxt och förbättra vår operativa effektivitet för att förbättra vinstmarginalerna.


Informationen är sådan som EQL Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-14 20:15 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Axel Schörling
VD & Koncernchef EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 763 – 17 90 60
E-post: axel.schorling@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB