Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-17 12:21:17

Vultus AB: Kommuniké från årsstämma i Vultus AB

Idag, den 17 maj 2024, hölls årsstämma i Vultus AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

 

Stämman beslutade:

 

(a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;

 

(b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023;

 

(c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

 

Val av styrelseledamöter och samt revisor

 

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter välja Björn Lundsten, Atle Sjølyst-Kverneland, Frode Thorsén samt Per Karlsson. Till styrelseordförande valdes Björn Lundsten.

 

Stämman beslutade att omvälja den auktoriserade revisorn Claes-Stefan Wallin, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.  

 

Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande och med vardera 100 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter.

 

Vidare beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

 

Gammal lydelse:

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 4 900 000 och högst 19 600 000.

Ny lydelse:

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

 

Beslut om riktad emission av aktier

 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 1 000 000 genom en riktad emission utan företrädesrätt av högst 1 000 000 aktier, enligt följande villkor. Teckningskursen för aktierna ska vara SEK 1,00 per aktie.

 

Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

 

Iskander World AB/Samir Iskander (500 000 aktier)

Peter Nilsson (191 318 aktier)

Paginera lnvest AB/Stefan Lundgren (131 050 aktier)

John Moll (69 071 aktier)

Per Karlsson (37 520 aktier)

Atle Sjolyst-Kverneland (30 486 aktier)

Björn Lundsten (23 693 aktier)

Per Hökfelt (16 862)

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Ovanstående har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den föreslagna riktade emissionen av aktier, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

 

Grunden till emissionskursen är bolagets bedömda marknadsvärde med en premie om cirka

54 procent mot avslutet i aktien den 8 april 2024 om 0,648 SEK.

 

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent efter emissionsbesluten enligt ovan.

 

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

 

Om Vultus AB (publ)

Vultus är ett agtech-bolag som erbjuder analyser av grödor och markförhållanden baserat på satellitdata. Genom bolagets plattformstjänst tillhandahåller Vultus beslutsunderlag för effektiva och hållbara jordbruksmetoder globalt. Vultus aktie (Ticker: VULTS) är noterad på Spotlight Stock Market. För mer information om Vultus verksamhet, besök: www.vultus.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB