Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-23 16:21:33

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Railway Metrics and Dynamics publicerar delårsrapport för perioden januari–mars 2024

Patentvärdering, Business Swedens Catalyst-program, många leveranser och tester och en order på ett "Proof of Concept" till Brasilien. Det har varit ett intensivt första kvartal 2024 , vilket sammanfattas i Railway Metrics and Dynamics delårsrapport som publiceras idag. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på̊ bolagets hemsida, railwaymetrics.com.

Det har blivit en regeringsfråga hur vi kan förändra järnvägen och vi har och kommer fortsätta delta i den diskussionen. Säkerhetsfrågor har också blivit högaktuella där Arbetsmiljöverket lagt stort fokus på personal utanpå tågen vid växling. Vi ser att vår kameralösning kommer bli aktuell till dessa frågor.

2024 förväntas  fortsätta i högt tempo och vår synlighet på järnvägen kommer bli allt större både inrikes och utrikes. Vi fortsätter fokusera på att vidareutveckla produkten för att ligga i framkant i den förändring järnvägen står inför.

Lägesrapport

–  Våra strategiska mål ligger i linje med planen, med marknadstrender som överensstämmer med våra prognoser. Vi är nöjda med framstegen och fortsätter fokusera på att leverera värde till våra intressenter, kommenterar Jan Lindqvist, VD.

Perioden 1:a januari – 31 mars 2024
 

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 760 (1 760) Tkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till –1 673 (857) Tkr
 • EBITDA för perioden uppgick till –1 673 (881) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var –0,09 (0,05) kr
 • Bolaget har aktiverat kostnader om 3 428 (1 577) Tkr under perioden.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Teckningsoptioner av serie T02 utnyttjades till 92,65 procent
 • RMD utvalda till Business Swedens tillväxtprogram Catalyst
 • Första serieleveransen av nya PMU:er
 • VÄTE Rail har köpt två kameror för provkörning
 • Tre ”tollgates” levererade och fakturerade i MAJ-projektet med Trafikverket

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Listbyte från Spotlight Stock Market till Nordic Growth Market
 • Expanderar till Sydamerika
 • 1 miljon kronor extra finansiering från Trafikverket för fortsatt utveckling av AI och Machine Learning
 • Green Cargos MB-lok utrustade med RMDs infrastruktursensorer
 • TX Logistik ser till att alla lok i Sverige är utrustade med backkamera
 • AWA Patent värderar RMDs patentportfolio till 20,71 miljoner euro

Marknaden för kameror accelererar och uppskattas till 800-1200 enheter i Sverige

Railway Metrics and Dynamics (RMD) har genomfört en bedömning av den svenska marknaden för backkameror och uppskattar att behovet ligger någonstans mellan 800 och 1200 enheter. Med dagens ökade fokus på säkerhet inom järnvägssektorn, är förväntningen att den nordiska marknaden följer Sveriges exempel med backkameror och att även resten av Europa tar efter.

Övergången till digitala lösningar vid backning av tåg, exempelvis vid växling, förväntas påskyndas av Arbetsmiljöverkets beslut om förbud mot att åka på fotsteg. Förbudet gäller från 3 september i år, och har varit förenat med ett vite på 15 miljoner SEK för ett järnvägsföretag. RMD’s uppdaterade och topp- moderna backkamera, som redan är i bruk hos bl.a. VÄTE Rail, är därmed ett högaktuellt alternativ.

Patentvärdering

Bolaget har under perioden genom marknadsledande AWA Patent, fått sin patentportfolio värderad. Värdet är fastställt till 20 miljoner euro för samtliga publicerade patent som bolaget äger.

Bolagets styrelse har efter övervägande med skattemässig- och redovisningsmässig rådgivning, beslutat att skriva upp sina immateriella tillgångar till 65% av patentens värde inklusive de redan upparbetade immateriella tillgångar som finnes i redovisningen.

Uppskrivningen grundar sig i bolagets förväntade omsättning på patenten och det värde den skall komma att generera och bör därför ses som en tillgång att redovisa. Uppskrivningens belopp är satt med försiktighet och utgör därför enbart en del av den totala värderingen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB