Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-23 16:30:27

Aquaticus Real Estate AB (publ): Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2024 i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 23 maj 2024 i Aquaticus Real Estate AB (publ) fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.

- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

- Av tillgängliga vinstmedel om 269 820 114 kr, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 4,0 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 320 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,0 kr per aktie, eller totalt 3 080 000 kr. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 27 maj 2024, 28 juni 2024, 30 september 2024 respektive 30 december 2024.

- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023.

- Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Morten Haugen, Jonas Nyman, Björn Sundell och Mikael Igelström. Mikael Igelström omvaldes till styrelsens ordförande.

- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 360 000 kr varav 144 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 72 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

- Stämman beslutade om omval det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att auktoriserad revisor Fredric Hävrén är huvudansvarig revisor.


Denna information är sådan som Aquaticus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-23 16:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Colldahl, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
sc@midgardpartners.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)