Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-28 07:45:00

Invoicery Group AB: Invoicery Group - Delårsrapport januari-mars 2024

 Sammanfattning perioden januari - mars för koncernen

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 379 MSEK jämfört med 363 MSEK motsvarande period 2023, en ökning med 4,51 procent.
  • EBITDA uppgick till -1,4 (0,6) MSEK motsvarande en marginal om -0,38 (0,2) procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-0,5) MSEK.
  • Rörelsemarginalen försämrades till -0,6 (-0,1) procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,1 (-0,2) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till-1,5 (-0,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,032) SEK.
  • Eget kapital uppgick till 45,7 (39,5) MSEK, motsvarande en soliditet på 19,8 (17,1) procent.
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 67,5 (78,5) MSEK.

 

"Tillväxten har återvänt och landade på 4,51% för kvartalet, vilket är goda nyheter givet att Q1 historiskt sett brukar vara ett av de mindre starka kvartalen för bolaget"

 

Stephen Schad, VD Invoicery Group

 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 

Under kvartalet har bolaget antagit en utdelningspolicy. Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med 2 904 546 kronor, vilket motsvarar 0,10 kronor per aktie. Utöver detta har inga väsentliga händelser ägt rum under kvartalet.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 

Efter periodens utgång har huvudägaren i bolaget, Stephen Schad föreslagit att vid årsstämman den 5 juni 2024 utöka antalet styrelseledamöter i bolaget till fem och vidare i egenskap av huvudägare föreslå Marcus Bonsib till ny ledamot i styrelsen.

 

 

 

 

Stephen.Schad@frilansfinans.se / vd

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invoicery Group AB