Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-30 20:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB (publ) offentliggör delårsrapport januari - mars 2024

Spermosens AB delårsrapport för perioden januari - mars 2024, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Spermosens stärker fokuset på produktutveckling och värdeskapande.

1 januari – 31 mars 2024

Väsentliga händelser under det första kvartalet 
 

  • Spermosens erhöll patentgodkännande i Australien
  • Styrelsen beslutade om en företrädesemission av units om 28,8 MSEK
  • Spermosens anställer Dr. Maria Liljander som CSO

 

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • Spermosens erhåller patentgodkännande i Singapore
  • Företrädesemission genomfördes under april månad och tillförde bolaget 24,2 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 6,9 MSEK.
  • Spermosens utser Tore Duvold till ny CEO

 

Finansiell Information

 

VD har ordet

Fertilitetsbehandling har blivit utbredd men är tyvärr inte alltid så framgångsrik som vi önskar. En stor del av problemet är relaterat till otillräcklig spermiekvalitet som är dåligt förstådd och som inte har fått den uppmärksamhet som krävs. Dessutom är IVF-behandlingar kostsamma och innebär en enorm fysisk och psykologisk börda för de par som lider av problem att skapa sin egen familj.

 

Nyligen tog jag över ansvaret som VD för Spermosens och jag är entusiastisk över att hjälpa till att föra denna unika teknologi så effektivt som möjligt framåt så att vi hjälper människor som desperat försöker få barn. Jag tror starkt på att Spermosens lösningar har en stor potential att bli ett viktigt diagnostiskt verktyg som hjälper människor att få barn med en bättre och mer personlig behandling. Det kommer att krävas betydande ansträngningar och engagemang från vårt team för att uppnå våra mål att förbättra fertilitetsbehandlingen.

 

Som ny VD har jag tagit tillfället i akt att grundligt granska resultaten från år av forskning och utveckling. Det är också rätt tillfälle för mig och teamet att analysera utvecklingsplanerna så att vi kan demonstrera fördelarna med våra lösningar i en klinisk miljö, vilket är en förutsättning i lanseringen av den första generationen av produkten. Det är ingen hemlighet att vi behöver ett starkt fokus på effektivitet i vår utveckling med hänsyn till kostnader och värdeskapande. När vi har avslutat vår analys, kommer jag att meddela uppdateringar av våra planer och milstolpar.

  

Jag är mycket tacksam för de många aktieägare som tålmodigt tror på Spermosens trots de senaste årens turbulens på kapitalmarknaden, speciellt för bioteknikföretag med banbrytande teknologi. Tack till alla som har tecknat i den senaste rättighetsutsläppet som ger kapital för att driva dessa viktiga lösningar mot marknaden. Det är min uppriktiga önskan som VD för Spermosens att långsiktigt öka aktieägarnas värde genom att göra Spermosens produkter attraktiva på en stor och konstant växande marknad för fertilitetsbehandling.

 

 

A person in a suit

 

A close-up of a signature

Description automatically generated

Tore Duvold, VD Lund, maj 2024

Frågor kring rapporten besvaras av:

Tore Duvold, VD

info@spermosens.com


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-30 20:00 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)