Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-05 11:00:00

Invoicery Group AB: Stämmokommuniké från Invoicery Group AB:s Årsstämma 2024

Vid Årsstämman i Invoicery Group AB den 5 juni 2034 behandlades bland annat följande ärenden

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar

Årsstämman konstaterade att årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 behörigen framlagts och fastställde resultaträkning och balansräkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning av bolaget.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande attförfogande vinstmedel, kronor 150 579 298 skall disponeras enligt följande: utdelning lämnas med kronor 2 904 546 kronor, vilket motsvarar 0,10 kronor per aktie, att i ny räkning överföras kronor 147 674 752. Som avstämningsdag för utdelningen beslutas den 10 juni 2024, utdelning betalas ut genom Euroclear, Sweden AB:s försorg den 17 juni 2024.

Styrelse, styrelsearvode och ersättning

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till fem utan styrelsesuppleanter och valde Stephen Schad, Regina Sipos, Mats Ottosson, Mia Jurke och Marcus Bonsib.  

Årsstämman valde Regina Sipos som styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden enligt följande:

  • 5,1 prisbasbelopp till styrelsens ordförande
  • 2,5 prisbasbelopp till var och en av styrelseledamöterna
  • Vd erhåller ej något styrelsearvode

Revisor och ersättning till revisorn

Årsstämman valde Örlings PricewaterhouseCoopers AB. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändringar i bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens verksamhetsbeskrivning med ny lydelse

Bolaget ansvarar för förvaltning och ledning av dotterbolag och identifierar synergier och möjligheter till samarbeten mellan dotterbolagen för att maximera effektiviteten av sysselsättningsformen egenanställning och därmed förenlig verksamhet samt skapa mervärde för nuvarande och framtida intressenter.

Årsstämman beslutade även att anta en ny paragraf i bolagsordningen som möjliggör för Digital stämma.

Fastställande av riktlinjer för valberedning

Årsstämman beslutade att fastställa en instruktion för valberedning.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stephen Schad vd stephen.schad@frilansfinans.se 0771-151 000

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invoicery Group AB