Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-11 08:45:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund AB följdinvesterar i Life Finder AB

I Love Lund gör en följdinvestering på en kvarts miljon kronor i portföljbolaget Life Finder AB. Bolaget utvecklar avancerade alarmsystem som ska rädda liv vid arbetsplatsolyckor, och har helt nyligen fått en viktig genombrottsorder.

I Life Finders pågående företrädesemission investerar I Love Lund 250 000 kronor, via teckning av 250 A-aktier á 1 000 kr / st. Med en pre-money värdering av 20 miljoner kr tar bolaget nu in upp till 2 miljoner kronor i denna investeringsrunda, i en kombination av emitterade A- och B-aktier.

I Love Lund AB har idag 2 239 aktier av utestående 20 100 aktier, dvs motsvarande 11,14% av kapitalet i bolaget och är således en av bolagets största ägare. Deltagandet i emissionen sker därmed något över pro-rata tilldelningen vilket indikerar vår starka tro på bolagets framtid.

Emissionskapitalet skall användas till sälj- och marknadsaktiviteter samt ökad leveranskapacitet. Vid måluppfyllelse förväntas detta i sin tur borga för en betydligt större A-runda, för snabb ytterligare uppskalning, och planeras genomföras redan första halvåret 2025.

 

Bakgrund och motiv

Life Finder AB utvecklar varningssystem med hjälp av loT-lösningar. Utrustningen bygger på att sensorer, utplacerade exempelvis på kroppen, upptäcker livshotande scenarier och skickar ut automatiska larm. Larmen, skickas när sensorerna mäter onormala parametrar, som t.ex fall, icke rörelse eller vatten, och kan användas för att lokalisera var personalen befinner sig. När dessa sensorer integreras i arbetarnas vardagliga säkerhetsrutiner kan olyckor och skador förhindras via snabba räddningsinsatser.


Life Finder har fått sin genombrottsorder från ett av de största rederierna i USA. ARC har tecknat en order med Life Finder om att göra en full installation på fartyget Patriot med ordervärde på ca 1,2 MSEK. Om leveransen blir som planerat kommer Life Finder göra fullständiga installationer av samtliga åtta stycken ARC fartyg under hösten/vintern. ARCs fartyg ägs av rederiet Wallenius Wilhelmsen som totalt äger närmare 125 fartyg.


Den strategiska planen framåt är att fokusera på affärer och att bygga upp ett säljteam för uppskalning av försäljningen. Break-even planeras att nås år 2026, då systemet beräknas vara installerat på cirka 50 - 100 fartyg. Eftersom stora rederier - som tillsammans äger över 1 000 st fartyg - redan har påvisat tydligt intresse för Life Finders produkter kommer bolaget ha ett fortsatt fokus på marin säkerhet.

Life Finder har funnits med I Love Lunds investeringsportfölj sedan 2019. Vår roll i ägarskaran har varit att stötta med råd och dåd vid behov och exponering och finansiering, men inte att vara ledande i den operativa verksamheten.

 

Investeringen ska ses som en del av den löpande förvaltningen för I Love Lund.

 

Kommentarer

I Love Lunds VD Björn Englund kommenterar ägandet och partnerskapet så här:

-          Vi ser med tillförsikt fram på den fortsatta utvecklingen och ser en bra mix av affärsmodell, team och produkt för          att bolagets målsättningar om att kunna bli ett ledande företag inom Safety Tech branschen ska kunna nås. Med          Lund som bas kan Life Finder komma att erövra världen inom sin sektor.

 

Life Finders VD, Anders Schening kommenterar ägandet och partnerskapet så här:

-          I Love Lund är Life Finders första externa investerare och var helt avgörande för att vi skulle kunna ta idén vidare. Med följdinvesteringarna har det gjorts möjligt för oss att vara där vi är idag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att vara en del av I Love Lund och träffa intressanta entreprenörer och investerare som ger energi och bidrar med kompetens. Stort tack för att ni också bidrar med hjärta då man som startup ofta möter smärta. Lund är litet men ändå så stort inser man när man är en del av I Love Lund.

 

Läs mer om Life Finder AB här: www.lifefinder.se

Läs mer om I Love Lund AB här: www.ilovelund.se

 

För mer information, kontakta:

Björn Englund, VD I Love Lund AB
Telefon: +46 735 29 53 33, e-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Anders Schening, VD Life Finder AB
Telefon: +46 703 70 45 85, e-post: anders.schening@lifefinder.se

 

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med stark anknytning till Lund och företrädesvis i onoterade tidiga tillväxtbolag med innovationshöjd. I kärnverksamheten ingår även att skapa mötesaktiviteter för aktieägare och företagare. Investeringsportföljen består idag av ca femtio målbolag, har en bred och diversifierad sammansättning och ska reflektera dagens och morgondagens lokala/regionala näringsliv. I Love Lund är noterat på Spotlight Stock Market. Mer information finns på www.ilovelund.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)