Press release from Companies

Publicerat: 2024-07-10 18:19:40

Krona Public Real Estate AB: Uppdatering om villkorat avtal om förvärv av fastighetsägande bolag som tidigare offentliggjort

Krona Public Real Estate AB (publ) (”Krona” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 24 maj 2024 att Bolaget ingått villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i JS Utveckling AB, som genom dotterbolag är lagfaren ägare till fastigheterna Södertälje Lastaren 2, 6 och 7 (”Förvärvet”).

Förvärvet är en del av den närståendetransaktion som tidigare kommunicerats och som godkänts av Bolagets årsstämma den 2 april 2024. Förvärvet är villkorat av att Krona på tillträdesdagen kan överta eller refinansiera de fastighetsägande bolagens sammanlagda bankskuld om ca 36,1 MSEK. Krona har nu erhållit godkännande att ta över bankskulden på tillträdesdagen innebärandes att finansieringsvillkoret därmed är uppfyllt.

Som betalning vid tillträde i Förvärvet ska styrelsen i Krona emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigande. Det av årsstämman i Bolaget beslutade emissionsbemyndigandet har dock, i enlighet med vad som framgår av Bolagets pressmeddelande den 4 juli 2024, klandrats av två av Bolaget aktieägare, vilket innebär att emissionsbemyndigandet i nuläget inte kan utnyttjas av Bolagets styrelse. Klanderprocessen förväntas därtill ta en längre tid bland annat med anledning av tingsrättens tillfälligt långa handläggningstider.

Mot denna bakgrund avser styrelsen i Bolaget att inom kort utfärda en kallelse till en extra bolagsstämma i syfte att på nytt besluta om emissionsbemyndigandet i syfte att kunna tillträda Förvärvet. Förväntad tillträdestidpunkt i Förvärvet är därmed i slutet av augusti 2024.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2024 kl. 18:20 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Georgiadis, styrelseordförande, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 70-740 30 46
tomas.georgiadis@sternerstenhus.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Krona Public Real Estate AB