Press release from Companies

Publicerat: 2024-07-10 18:21:36

Krona Public Real Estate AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Krona Public Real Estate AB

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org.nr 559298-1707, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juli 2024 klockan 9:00 i Born Advokaters lokaler på Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

  • Dels vara införd i aktieboken den 22 juli 2024,
  • Dels senast den 24 juli 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Krona Public Real Estate AB, Att: Jakob Axelsson, c/o Born Advokater KB, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller e-post: jakob.axelsson@born.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 22 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 24 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kronapublic.se och ska sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 484 100 aktier, motsvarande 4 484 100 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.kronapublic.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller flera justeringspersoner.
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
  8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Jan Öhgren, advokat vid Born Advokater KB, väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (ärende 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigandet omfattar inte någon rätt för styrelsen att, med stöd av 13 kap. 1 § andra stycket 2 c aktiebolagslagen, bestämma att emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna.

Dokumentation

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på bolagets adress, Krona Public Real Estate AB, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, och på bolagets webbplats www.kronapublic.se, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2024

Krona Public Real Estate AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Georgiadis, styrelseordförande, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 70-740 30 46
tomas.georgiadis@sternerstenhus.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Krona Public Real Estate AB