Hem

Publicerat: 2019-09-27 08:17:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AppSpotr AB: Appspotr möblerar om i styrelsen och byter räkenskapsår till kalenderår

Aktieägarna i mjukvarubolaget Appspotr kallas till årsstämma onsdagen den 30 oktober i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Wendel, Anders Moberg Lissåker och Göran Wolff samt nyval av Jim Nilsson som styrelseledamot. Det noteras att Hans Börjesson lämnar styrelsen för uppdrag som ordförande i Appspotrs helägda dotterbolag Appsales Sweden och att Claes-Michael Bergman lämnar styrelsen för uppdrag inom Appspotrs säljorganisation. Peter Wendel föreslås omväljas till styrelseordförande.

Jim Nilsson är senior forskningsledare på Nvidia sedan 2016. Innan dess var han 2011-2016 senior forskningsledare och manager på Intel. Han är också tillsammans med Patric Bottne grundare av Appspotr.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 49,8 miljoner och högst 199,2 miljoner aktier.

Vidare föreslås att bolagets räkenskapsår ändras från att omfatta tiden 1 maj till 30 april till att istället omfatta kalenderår, det vill säga 1 januari till 31 december. Det innebär att innevarande räkenskapsår kommer att omfatta tiden 1 maj till 31 december 2019.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Styrelsen avser att införa ett personaloptionsprogram som kopplas till bolagets omsättning med mätpunkt senast 31 december 2021. Syftet med personaloptionerna är att ge organisationen ett fokus på omsättningstillväxt. Personaloptionerna kommer, i det fall kriterierna för optionerna är uppfyllda, vara föremål för bolagsstämmobeslut vid senare tillfälle. Styrelsen vill dock redan nu informera aktieägarna om personaloptionsprogrammet.

Läs mer om AppSpotr AB