Hem

Publicerat: 2020-10-15 13:28:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Disciplinnämnden ålägger Medfield Diagnostics ett vite om 90 000 kronor

Disciplinnämnden ålägger strokespecialisten Medfield Diagnostics att till Spotlight Stock Market betala ett vite på 90 000 kronor. Det framgår av ett pressmedelande från marknadsplatsen.

Disciplinnämnden konstaterar att Spotlight och Medfield i huvudsak är överens om det faktiska händelseförloppet rörande bolagets kapitalanskaffning; den 29 augusti 2019 beslutade styrelsen i bolaget att starta en process for att säkra företagets likviditet, utan att ange kapitalbehovets storlek.

Partner Fondkommission fick i uppdrag att återkomma med förslag på strategi. Den 23 september 2019 återkom Partner Fondkommission med konkreta finansieringsalternativ, och den 1 oktober 2019 godkände styrelsen avtalet med Partner Fondkommission och gav ledningen i uppdrag att ingå detsamma, vilket skedde de närmaste dagarna.

Partner Fondkommission genomförde därefter en marknadssondering mellan den 15-27 oktober 2019 varvid Partner Fondkommission upprättade en loggbok. Avtal med garanter och dem som lämnat teckningsåtaganden tecknades med start den 27 oktober 2019. Den kvällen kl. 20:58 offentliggjordes först kallelsen till stämman utan MAR-legend, och 18 minuter senare offentliggjordes informationen om emissionen och dess genomförande med MAR-legend. Medfield hade dessförinnan inte beslutat om något uppskjutet offentliggörande.

Medfield har som sin inställning angett att insiderinformation rörande kapitalanskaffningen uppstod först den 27 oktober 2019. Disciplinnämnden gör emellertid bedömningen att insiderinformation uppstod redan den 29 augusti 2019, när bolagets styrelse fattade beslut att starta en process för att säkra företagets likviditet och ge Partner Fondkommission i uppdrag att återkomma med förslag på strategi.

Det beslutet är uppenbart ett sådant "mellanliggande steg" som avses i artikel 7.2 i MAR. Bolaget skulle alltså "så snart som möjligt" efter den 29 augusti 2019 ha offentliggjort information om styrelsens beslut eller, om det hade förelegat förutsättningar för det, ha fattat beslut om ett uppskjutet offentliggörande. Något sådant beslut har emellertid inte fattats. Därigenom har bolaget överträtt artikel 17 i MAR och avsnitt 3.8 och 3.9 i regelverket.

Disciplinnämnden anser, mot bakgrund av vad som framkommit, att överträdelsen är av allvarlig art, även om Medfield skulle ha kunnat motivera ett uppskjutet offentliggörande fram till den 27 oktober 2019.

När det gäller ordningen för offentliggörandet av pressmeddelandena den 27 oktober 2019 i anledning av emissionen konstaterar disciplinnämnden att den borde ha varit omvänd. Det första pressmeddelandet, med kallelse till bolagsstämma, som offentliggjordes kom att innehålla insiderinformation, eftersom marknaden först genom detta pressmeddelande fick information om bolagets emissionsplaner. Pressmeddelandet skulle i denna situation angett att det innehöll insiderinformation. Eftersom båda pressmeddelandena offentliggjordes i nära anslutning till varandra vid en tidpunkt då ingen handel i bolagets aktier förekom, får denna överträdelse anses vara av mindre allvarlig art.

Sammanfattningsvis konstaterar disciplinnämnden att Medfield har överträtt regelverket genom bristande informationsgivning av insiderinformation. Reglerna i regelverket i detta avseende, vilka har sin grund bland annat i MAR och genomförandeförordningen, har till syfte att säkerställa bland annat. att aktörerna på värdepappersmarknaden ges möjlighet att handla på lika villkor. Ett korrekt offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse för upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden.

Disciplinnämnden anser att bolagets överträdelse är allvarlig, särskilt när det gäller hanteringen av den insiderinformation som uppstod den 29 augusti 2019 och bolaget kan inte undgå en disciplinpåföljd i form av vite. Disciplinnämnden finner att den överträdelse som Medfield har gjort sig skyldigt till är av den allvarlighetsgraden att vitet, mot bakgrund av bolagets marknadsvärde dagen före disciplinnämndens beslut, ska bestämmas till 90 000 kronor.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB