Hem

Publicerat: 2021-08-10 11:55:12

Dancann Pharma: Finansiering säkrad - Carlsquare

Den 31 mars hade företaget likvida medel på 12,7 miljoner danska kronor, en minskning från 21,3 miljoner tre månader tidigare. Företaget har måttliga kvartalsutgifter, men det har ett stort kassautflöde på grund av investeringar i dess odlingsanläggning. Mer investeringar behövs innan kommersiell cannabisproduktion kan inledas.

När företaget noterades förra året var planen att finansiera ytterligare tillväxt med teckningsoptioner. Totalt 2 668 000 teckningsoptioner (To1) utfärdades vid börsnoteringen. Med ett lösenpris på 6,0 DKK kan företaget få 16 miljoner DKK om de fulltecknas. Men eftersom teckningstiden är från 1 till 17 september 2021 och aktiekursen har legat på eller under DKK 4,0 under de senaste tre månaderna, är sannolikheten att To1 faller out-of-the-money relativt stor. Därför är den riktade emissionen och det samtidigt upptagna lånet den 16 juli som tillsammans värderades till 16,326 miljoner danska kronor strategiskt viktig. Om företaget hade väntat tills teckningsoptionerna löpte ut, finns det en stor risk att investerare skulle ha sålt av aktien i väntan på en emission.

Vi anser att ledningen för DanCann har visat gott omdöme i att förekomma en möjlig negativ utveckling. Företaget har nu de medel som krävs för att uppnå de mål som angavs i prospektet från börsnoteringen.

Å andra sidan har den valda lösningen också ett pris. Huvuddelen av pengarna som tagits in kommer i form av ett lån från Modelio Equity och Gerhard Dal med en måndadsränta på 1,5%. Detta motsvarar en nästan 20% årlig periodiseringsränta. Ledningen anser att aktiekursen är för låg för en nyemission och att denna icke-utspädande finansieringsform är ett bättre val. En nyemission till en lägre aktiekurs skulle i slutändan bli dyrare i form av utspädning. Så småningom är det troligt att företaget måste ta in pengar genom en emission för att betala tillbaka skulden, men det borde vara möjligt till en högre aktiekurs om företaget lyckas med sin affärsplan.

Aktierna i den riktade emissionen som har ett värde på 6,775 miljoner DKK tecknades till stor del av ledningen och långsiktiga investerare. Priset var 3,745 DKK vilket betyder att ingen rabatt gavs. Vi tycker att det är positivt att ledningen tror på företaget och investerar i det till marknadspris. En teckningsoption som kan tecknas till 4,8685 DKK ingick i den riktade emissionen.

Carlsquare publicerade den senaste uppdateringen på DanCann Pharma den 3 juni 2021 med ett motiverat värde på DKK 7.0. Läs hela uppdateringen här.


Länk till analysen

Läs mer om DanCann Pharma A/S