Hem

Publicerat: 2021-11-25 09:49:53

Analyst Group kommenterar SMG:s Q3-rapport

Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) publicerade den 25 november 2021 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

Hög tillväxt i Q3-21 – Omsättningen uppgick till 15,3 MSEK
Förvärvet av Stark Film tar SMG närmare den utstakade tillväxtplanen
EBITA-resultatet belastas av engångskostnader – uppgick till -4,5 MSEK

SMG uppvisar en hög tillväxttakt in i Q3-21 och redovisar en omsättning om 15,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 45 % jämfört med motsvarande period föregående år. Tredje kvartalet är i regel ett säsongsmässigt svagare kvartal för SMG, likväl andra konsultföretag, hänfört till semestertider och lägre aktivitet på mediamarknaden, vilket även styrks av att mediainvesteringarna i Sverige under sommarmånaderna (juni och juli) uppgick till 1,6 mdSEK, där en enskild månad annars brukar takta ca 1,1–1,4 mdSEK. Pandemin är fortfarande en hämmande faktor för mediaaktörer, tillika SMG, där b.la. Bolagets kunder inom offentliga sektorn har haft som policies att inte beställa inspelad film så länge restriktioner kvarstod. Med restriktioner nu släppta, i kombination med att fjärde kvartalet, rent säsongsmässigt, brukar vara ett starkare kvartal och därtill ett ökat bidragande från senaste förvärvet Stark Film, förväntar vi oss en högre omsättning i Q4-21 och i linje med, alternativt något högre, än vad SMG uppvisade under Q2-21.

Analyst Group estimerar att i princip hela tillväxtökningen Y-Y är hänförd till de rörelseförvärv SMG har gjort under 2021, givet vad dessa estimeras takta i årsomsättning samt dess bidragande under kvartalet, vilket samtidigt innebär att den organiska tillväxten i SMG under Q3-21 är relativt oförändrad jämfört med Q3-20. Även om vi hade förväntat oss en högre organisk tillväxt är utvecklingen inte heller överraskande med hänvisning till att mycket tid och resurser har använts för att exekvera på tillväxtplanen och realisera förvärven. Genom en breddad kundbas och tillika produkterbjudande, som är ett resultat av förvärven, estimerar Analyst Group att SMG under kommande kvartal kan stärka den organiska tillväxten, även om vi i Q3-rapporten kan läsa oss till att lönsamheten är i primärt fokus.

Sammanfattande ord om rapporten

Den starka tillväxten som SMG uppvisar i tredje kvartalet är primärt förvärvdrivet, där den organiska tillväxten estimeras har varit relativt oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Vi hade förväntat oss en starkare organisk tillväxt, varför vi även hade förväntat oss en något högre omsättning än vad som uppvisades under kvartalet. Med det sagt förväntar vi oss dock att SMG kommer avsluta året starkt och leverera en omsättning som är i linje med, alternativt överstiger, rekordkvartalet som uppvisades under Q2-21 givet ett ökat bidragande från Stark Film i kombination med ett uppdämt behov av rörlig film från b.la. den offentliga sektorn, men samtidigt inte vara tillräckligt för att våra prognoser under 2021 ska kunna infrias. Vi är dock av uppfattningen att SMG har lagt en solid grund att växa starkt under 2022, och tagit de större integrations- och synergirelaterade kostnader under det tredje kvartalet, vilket bäddar för god lönsamhet under resterande prognosperiod. SMG har hittills levererat i enlighet med den utstakade tillväxtplanen och med förvärvet av Stark Film har SMG tagit ett ytterligare steg närmare målet att takta en årsomsättning om 120 MSEK med ett EBITA-resultat i intervallet om 6–12 MSEK under år 2022, där SMG-koncernen idag taktar en årsomsättning om uppskattningsvis 90 MSEK, med fler förvärv är att vänta framgent.


Länk till analysen

Läs mer om Shortcut Media AB