Hem

Publicerat: 2022-08-22 07:38:56

Uppdataderad analys på Katalysen Ventures Q2’22 - Kalqyl

Det andra kvartalet har präglats av låg riskvilja och ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar. Trots detta lyckades Katalysen öka substansvärdet med 0,4% från föregående kvartal. Detta indikerar att bolaget hanterar utmaningarna på ett väl sätt och att venture developer-modellen kan skapa värde även i sämre marknadsförhållanden.Ökningen av substansvärdet nådde däremot inte upp till det kvartalsvisa tillväxtmålet om sju procent, vilket förklaras av drastiska nedskrivningar i portföljen. Katalysen har under kvartalet skrivit ned två innehav med 30–90 procent. Bolaget har historiskt varit väldigt konservativa i sina företagsvärderingar. Vår tro är att nedskrivningarna genomförts i förebyggande syfte och att de är överdrivet sänkta. Noterbart är att nedskrivningarna skett i företag där Katalysen ej är en aktiv partner.Vi ser flera faktorer som talar för att vår tillväxtprognos om 23 procent för helåret fortsatt är realistisk, förutsatt att marknadsförhållandena inte försämras ytterligare. Katalysen har under kvartalet ingått nya samarbetsavtal och partnerskap, som vi bedömer har stor potential. Vidare betraktar vi sannolikheten som hög att flera portföljbolag kan avsluta finansieringsrundor till värderingar som är högre än dagens. Vi upprepar vårt huvudscenario och står fast vid att Katalysen är en attraktiv investeringsmöjlighet till god risk/reward.


Länk till analysen

Läs mer om Katalysen Ventures AB