Hem

Publicerat: 2022-11-16 09:47:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens kallar till extra stämma för att besluta om företrädesemission

Aktieägarna i fertilitetsbolaget Spermosens kallas till extra bolagsstämma den 19 december i Lund.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om den föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Varje unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Fem units ger rätt att teckna tolv units. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 12:5 till teckningskursen 84 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 2 januari och aktien handlas exklusive uniträtt den 3 januari. Teckningstiden löper från 9 januari till 23 januari.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att emittera ytterligare aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 24 miljoner och högst 96 miljoner aktier.

Läs mer om Spermosens AB (publ)