Hem

Publicerat: 2022-11-22 14:11:55

Katalysen Ventures: Rapportkommentar Q3’22 - Kalqyl

Sammantaget var rapporten positiv i stora drag. Katalysen ökade portföljvärdet med cirka sju procent jämfört med föregående kvartal, exklusive kapital-investeringar, vilket ligger i linje med det kvartalsvisa tillväxtmålet. Ökningen var främst ett resultat av att flera företag i portföljen lyckades genomföra kapitalanskaffningar till högre värderingar, vilket indikerar för oss att majoriteten av portföljbolagen fortsätter att utvecklas i rätt riktning, trots ett utmanande marknadsklimat. Vidare har Katalysen kapacitet för att ingå ytterligare minst ett nytt samarbetsavtal innan årsskiftet, vilket sannolikt kommer tillföra ytterligare värde från nuvarande nivå. Utöver detta ser vi att tillträdandet av en Investment Manager, tillsammans med andra faktorer, ökar sannolikheten för en eller flera exits under 2023.

Länk till analysen

Läs mer om Katalysen Ventures AB