Hem

Publicerat: 2022-11-24 14:31:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Mälaråsen AB: Mälaråsen redovisar en stor engångsvinst när fastighetsportföljen sålts

Fastighetsbolaget Mälaråsen rapporterar en stor engångsvinst i tredje kvartalet 2023, vilket beror på att fastighetsportföljen har sålts och verksamheten är under avveckling.

Nettoomsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före skatt var 405,1 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev 405,1 miljoner kronor (-0,8).

I resultatet före och efter skatt ingår utdelning på andelar i dotterbolag med 124,6 miljoner kronor (0) samt resultat från försäljning av andelar i dotterbolag med 281,3 miljoner (0) kronor.

Eget kapital uppgick till 213,70 kronor per aktie per den 30 september.

Mälaråsen frånträdde den 30 september sina samtliga fastighetsägande dotterbolag. Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling beräknas ske under slutet av det fjärde kvartalet 2022.

Sammantaget anser styrelsen att försäljningen av verksamheten i all väsentlighet reflekterat dess verkliga värde och att den varit en god affär för aktieägarna.

Bolagets målsättning är att skifta ut större delen av återstoden av likviden vid kvartalsskiftet första/andra kvartalet 2023. Styrelsen avser att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för utskiftningen.

Styrelsen har för avsikt att under första halvåret 2023 föreslå att Mälaråsen avvecklas genom frivillig likvidation samt att aktierna i samband med detta avnoteras från Spotlight Stock Market.


Mälaråsen, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,2 0,0%
Rörelseresultat -0,8 -0,8
Resultat före skatt 405,1 -0,8
Nettoresultat 405,1 -0,8

Läs mer om Mälaråsen AB