Publicerat: 2023-02-28 08:55:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Medias omsättning minskar och resultat tyngs av engångskostnader

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet tyngs av engångskostnader kopplat till problem i Stockholm.

Omsättningen sjönk 34,5 procent till 16,5 miljoner kronor (25,2).

Ebita-resultatet blev -0,8 miljoner kronor (1,2). Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (-0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,27 kronor (-0,03). I resultatet ingår engångskostnader om cirka 2,8 miljoner kronor kopplade till avgångsvederlag och nedskrivning av goodwill i Bond Street Film.

"Trots en gradvis försvagad marknad under året visar Shortcut Media Group tillväxt och ett förbättrat resultat för helåret 2022 jämfört med föregående år. Årets sista kvartal har emellertid påverkats av de kraftiga lönsamhetsproblemen i det Stockholmsbaserade dotterbolaget Bond Street Film, vilket föranlett ett negativt avslut på året", skriver tillförordnade vd Lennart Larsson i rapporten.

Situationen för dotterbolaget var så ansträngd att det inte gick att rädda verksamheten. Styrelsen i Bond Street Film lämnade in en ansökan om konkurs till Stockholms Tingsrätt i januari.

Shortcut Media-chefen tar upp att övriga verksamheter utanför Stockholm utvecklar sig bra.

"Våra övriga verksamheter har fortsatt att utvecklats starkt och under god lönsamhet under hela året. Vårt dotterbolag STARK Film producerar film som hjälper företag att bygga upp och stärka varumärken i såväl Sverige som internationellt och har mött en god efterfrågan under hela 2022. Vårt dotterbolag Magoo, en av landets ledande producenter av 3d-animationer och visuella effekter med en stark kundbas i Sverige och USA."

Larsson ser optimistiskt på framtiden.

"Det arbete som gjorts under 2022 har lagt den nödvändiga grunden för att vi skall kunna utvecklas positivt och under lönsamhet framgent och under 2023 kommer vårt primära fokus vara att utveckla befintlig verksamhet och vara lönsamma. I takt med att konjunkturen förbättras kommer Shortcut Media kunna återvända till långsiktigt lönsam tillväxt."


Shortcut Media, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 16,5 25,2 -34,5%
EBITA -0,8 1,2
EBITA-marginal 4,8%
Resultat före skatt -2,6 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,27 -0,03

Läs mer om Shortcut Media AB