Publicerat: 2023-03-01 11:56:41

Katalysen Ventures: Rapportkommentar Q4’22 - Kalqyl

Rapporten för det fjärde kvartalet var svag och vi kan konstatera att perioden präglades av utmaningar för Katalysen och dess portföljbolag. Flera innehav skrevs ned, varav en nedskrivning fick särskilt stor påverkan både på resultatet och portföljvärdet. Justerat för kapitalinvesteringar minskade portföljvärdet med cirka 19 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med cirka 1 procent för helåret 2022, vilket var betydligt lägre än våra förväntningar.

Sammanfattningsvis föranleder rapporten flera ändringar i våra estimat. Efter kvartalets utgång annonserade bolaget om en riktad emission som tillsammans med avyttringar ur portföljen och reduceringar av driftkostnader ska göra Katalysen kassaflödespositivt under 2023. Vi ser att detta kan utgöra en stabil bas att stå på för att generera fortsatta värdeökningar ur existerande portfölj.


Länk till analysen

Läs mer om Katalysen Ventures AB