Publicerat: 2023-05-25 17:23:32

Gullberg & Jansson: Rapportkommentar Q1’23 - Kalqyl

Gullberg & Jansson redovisade en minskad omsättning, EBIT och vinst jämfört med Q1’22. Nettoomsättningen minskade med 49,8 % till 46,4 MSEK (92,5). EBIT minskade till -5,9 (10,7) och vinsten för kvartalet blev -6,5 MSEK (11,4). Rapporten kom in under våra och marknadens förväntningar, men vi upprepar vår långsiktigt positiva syn på bolaget.


Fortsatt tuff marknad

Det osäkra omvärldsläget med inflation och högre räntor har haft en negativ inverkan på bolagets verksamhet. I tider av inflation och ekonomisk osäkerhet skär konsumenter ned på inköp av sällanköpsvaror, vilket bolaget till stor del säljer inom affärsområdet Hem & Utemiljö. I tillägg har de högre räntorna påverkat fastighetsbolagen negativt, vilka är viktiga kunder inom Professionell Grönyta. Bolaget har även en kraftig valutamotvind vilket förstärker effekten ytterligare.


Lägre försäljning och högre kostnader

Samtidigt som försäljningen minskat genomför bolaget stora satsningar på att utöka produkterbjudandet för att diversifiera verksamheten. Det har medfört att bolagets kostnadsmassa ökat, vilket påverkat lönsamheten negativt. Som ett svar på detta säger VD Peter Bäck att bolaget kommer ha ökat fokus på kostnadskontroll framöver.


Långsiktig potential

Vi håller fast vid att bolagets strategi att diversifiera intäktsbasen är rätt långsiktigt. Vi är hoppfulla att bolagets satsningar kan börja generera betydande försäljning under senare delen av 2023, vilket kan reducera försäljningstappet inom existerande verksamhet något. VD Peter Bäck är bestämd att vända utvecklingen, och i slutet av mars köpte styrelseordförande och största ägare Gaétan Boyer tillsammans med sin fru samt via familjens bolag aktier i Gullberg & Jansson för drygt 7,6 MSEK. På de här nivåerna tror vi att aktien kan vara köpvärd för den långsiktiga investeraren, och ser en potentiell uppsida på 131,0 % för 2026E, vilket skulle innebära en CAGR på 23,3 %.


Länk till analysen

Läs mer om Gullberg & Jansson AB