Hem

Publicerat: 2023-05-26 07:14:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invoicery Group AB: Invoicery Group ökar omsättning men minskar resultatet - resultatet pressas av engångskostnader

Invoicery Group redovisar ökade omsättningen men minskade resultatet i det första kvartalet. Resultatet tyngs av engångskostnader.

Omsättningen steg 4,0 procent till 363 miljoner kronor (349). Den svenska marknaden svarade för 93 procent av omsättningen. Tillväxten var betydligt högre utanför Sverige.

Ebitda-resultatet blev 0,6 miljoner kronor (2,8), med en ebitda-marginal på 0,2 procent (0,8).

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (1,8).

Resultatet före skatt var -0,2 miljoner kronor (2,2). Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (1,3). Resultat per aktie hamnade på -0,032 kronor (0,043).

Resultatförsämringen beror till stor del på ökade kostnader av engångskaraktär i samband med noteringen på Spotlight och samgåendet med moderbolaget. Koncernen har även haft ökade kostnader relaterade till löneökningar för stationär personal, skriver Invoicery Group i rapporten.

Likvida medel uppgick till 78,5 miljoner kronor (62,9).

SPACtvås förvärv av Invoicery skedde efter periodens utgång.

"Men trots att vi även framåt får räkna med att läget i omvärlden kommer med en del
osäkerhetsfaktorer, är det tydligt att makrotrender fortsätter att stärka egenanställningens relevans och tillväxtutsikter", uppger vd Stephen Schad i en kommentar.

Invoicery Group har som finansiellt mål att växa i genomsnitt med 5-15 procent per år över en femårsperiod.


Invoicery Group, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 363 349 4,0%
EBITDA 0,6 2,8 -78,6%
EBITDA-marginal 0,2% 0,8%
Rörelseresultat -0,5 1,8
Rörelsemarginal 0,5%
Resultat före skatt -0,2 2,2
Nettoresultat -0,9 1,3
Resultat per aktie, kronor -0,032 0,043
Likvida medel 78,5 62,9 24,8%

Läs mer om Invoicery Group AB