Publicerat: 2023-08-11 08:56:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund bedömer substansvärdet till 167,22 kronor per aktie

Investeringsbolaget I Love Lund redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 167,22 kronor per aktie. Under halvårsperioden har bokföringsvärdet minskat med cirka 11 procent och I Love Lunds internt bedömda substansvärde med knappt 17 procent. Bägge i samma storlek som helåret 2022.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före och efter skatt var -3 miljoner kronor (-2,7).

I Love Lund har gjort följdinvesteringar i ett antal befintliga portföljbolag däribland i Parlametric, Pengu Studios, LifeFinder, EdgyVeggie och Meltspot. Det har inte skett några försäljningar av större väsentliga innehav.

"Sektorrotationen ut ur finanssektorn, som vi bevittnade redan under första kvartalet, fortsatte även en bit in i andra kvartalet. Mindre investeringsbolag med portföljer bestående av innovativa icke-etablerade målbolag har fortsatt att ta de tyngsta smällarna. Investerarna var fortfarande avvaktande i sina köpbeslut när detta skrivs. Mot slutet av kvartalet har en stabilisering setts, som vi uppfattar som att marknaden har bottnat ut vilket ger viss tillförsikt inför framtiden", uppger vd Björn Englund.

I Love Lund-chefen skriver att investeringssidan har varit måttligare än historiskt under det andra kvartalet.

Han kommenterar också nedskrivningen av bokförda värden.

"Detta beror främst på en bred blandning av våra onoterade innehav där vi valt att ta hänsyn till både rådande riskovillighet generellt och målbolagens indikativa värde med bas ur emissionsvillkor och anvisningar och måluppfyllnad av den underliggande verksamheten."

I Love Lund-chefen hoppas också på att kunna resa kapital framåt.

"Vi noterar även att vi än inte rest kapital under första halvåret, vilket vi indikerade i vårt noteringsmemorandum kunde ske kontinuerligt framåt, liksom skett historiskt varje år. Orsaken är våra goda likviditet och låga investeringstakt under perioden. När vi nu skönjer en stabilisering och förbättring hoppas vi på utökad investeringsmöjligheter framåt, vilket gör att vi överväger resa kapital under hösten som utlovat. Vi tror oss veta att gräset är helt säkert grönare andra halvåret än första", uppger Englund.


I Love Lund, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,7 -0,9
Resultat före skatt -3 -2,7
Nettoresultat -3 -2,7

Läs mer om I Love Lund AB (publ)