Publicerat: 2023-09-07 11:29:54

MindArk: Rapportkommentar Q2"23 - Kalqyl

MindArk redovisade ökad nettoomsättning och minskad EBIT i det andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 26,3 MSEK (20,5), vilket motsvarade en ökning om 28,3 procent. Vidare uppgick EBIT till -11,5 MSEK (2,8), och periodens resultat i kvartalet uppgick till -15,6 MSEK (-1,9). Periodens kassaflöde för H1’23 uppgick till -9,2 MSEK, vilket innebar att kassan uppgick till 23,9 MSEK vid utgången av kvartalet. Det negativa resultatet i kvartalet är hänförligt till en stor engångspost.

Omorganiseringen genomförd
För att bibehålla lönsamhet i samband med de stora kostnaderna kopplade till uppgraderingen av spelmotorn har MindArk genomfört en omfattande omorganisering, där 40 procent av de anställda varslats samtidigt som bolaget ökat sitt fokus på att integrera AI i verksamheten. Bolaget blickar nu framåt, och majoriteten av bolagets anställda kommer fokusera på att skapa intäktsgenererande innehåll på den nuvarande plattformen framöver.

Stark försäljningstillväxt
Försäljningen i kvartalet var högre än vi hade förväntat oss, och steg med 28,3 procent. Trots att drygt 7,0 procent av ökningen var hänförlig till en stark dollarkurs var resterande 21,0 procent av tillväxten organisk. Enligt VD Henrik Nel Jerkrot är merparten av tillväxten hänförlig till ökad användaraktivitet i Entropia Universe.

Engångsposter
Per den sista juni reserverades cirka 14,0 MSEK för omstruktureringskostnader. Posten innehåller främst lönekostnader och avgångsvederlag, och har bokats under personalkostnader. Det har lett till att kostnadsposten var artificiellt hög i kvartalet. Utbetalningarna kommer främst ske under Q3, vilket innebär att de kommer ha en negativ inverkan på kassaflödet i perioden trots att kostnaden redan är tagen. Justerat för kostnader av engångskaraktär uppgick EBIT i kvartalet till 2,5 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om drygt 9,0 procent.


Länk till analysen

Läs mer om Mindark PE Aktiebolag