Reports

Publicerat: 2018-10-30 08:00:00

VibroSense Dynamics AB: Delårsrapport 1, 2018-07-01 - 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB(publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30)  

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 96 383 (99 300) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 1 334 482 (- 2 274 226) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 (-0,25) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 84,8 (84,8) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2018/19: 9 712 113 (8 959 680) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2018: 9 712 113 (8 959 680).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

  • VibroSense meddelar i slutet av juli 2018 att bolaget, från läkemedelsverket, erhållit ett registreringsbevis för CE-märkningen av bolagets nya produkt VibroSense Meter II. Produkten är därmed CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas, som ett medicintekniskt instrument klass I, inom EU.
  • Den 29 september meddelar VibroSense att bolagets huvudägare föreslår Axel Sjöblad till ny styrelseledamot i bolaget. Sjöblad kommer närmast från BioGaia AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • VibroSense meddelar att bolaget deltagit som utställare på EASD-kongressen i Berlin där Dr Eero Lindholm presenterat ett abstract som visat att ”Bättre metabolisk kontroll kan reversera nervskador i fötterna orsakade av diabetes”. För första gången någonsin har det visats att förbättrat HbA1c-värde (långtidsblodsocker) bidrar till att förbättra den taktila känseln i fötterna hos diabetespatienter.

  • Den 16 oktober 2018 håller VibroSense årsstämma där Axel Sjöblad väljs in i styrelsen. Kommuniké från årsstämma finns tillgänglig på VibroSense (www.vibrosense.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor.

VD Toni Speidel har ordet

Då var ännu ett intensivt kvartal avslutat med en rad händelser stora som små. Efter en gedigen insats av våra medarbetare och konsulter fick vi under juli CE-märkning på plats för vår nya produkt VibroSense Meter II (VSM II). Under det första delårskvartalet har vi arbetat på flera fronter, allt ifrån att introducera VSM II för våra befintliga kunder till att få nya forskare intresserade av vår teknik och produkt. Det senare inleddes med ett mycket lyckat deltagande på EASD-kongressen i Berlin där världens främsta diabetesforskare samlades för att utbyta erfarenheter och inhämta kunskap om de senaste rönen inom forskningen. Årets kongress var den tredje för VibroSense del och intresset var överväldigande. Vi fick många och goda kontakter med både forskare och intresserade distributörer. Det hela kan sammanfattas mycket kort ”Vi är på rätt väg”.

Under perioden har vi också jobbat hårt med att se över och fastställa vår affärsplan. I detta sammanhang har bolagets nye styrelseledamot, Axel Sjöblad, arbetat aktivt med mig och styrelsen för att ta fram en handlingsplan, när nu bolaget går in i nästa steg, det vill säga från utveckling till försäljning. Vi är därmed redo för att rulla ut på riktigt och planen är att börja med att sälja uppgraderingar till våra befintliga kunder och till forskare inom diabetes och onkologi. Vi kommer också inleda arbetet med att bygga upp ett nätverk av återförsäljare och distributörer i en väl avvägd takt.

På forskningsfronten har det också gått framåt och vi har tagit del av nya resultat inom diabetes och onkologi. Jag tillåter mig att vara lite hemlighetsfull och nöjer mig med att säga det ser ut som att vi även i våra pågående studier kommer kunna redovisa nya intressant resultat. För närvarande har vi tre studier som löper, en inom diabetes och tre inom behandling av cancer med cellgifter.

Lördagen den 10 november kommer vi ställa ut på världsdiabetesdagen på Malmö Live och om ni är intresserade att testa er, med vår nya VibroSense Meter II, är ni hjärtligt välkomna.

För närvarande är jag ute och reser mycket och jag kan bara bekräfta att intresset är stort vart vi än kommer. Vårt mål är att börja kommunicera mer frekvent om vad som händer inom VibroSense och jag hoppas att vi snart ska kunna redovisa nya affärer.

Slutligen vill jag också tacka alla aktieägare för det intresse som visas.

Toni Speidel

VD, VibroSense Dynamics AB


Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018.


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market  och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Läs mer hos Cision
Läs mer om VibroSense Dynamics AB