Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-30 08:30:00

Recyctec Holding AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 februari 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, plan 4, i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 februari 2019, och

-                         dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 15 februari 2019 via e-post till info@recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 15 februari 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 53 406 667 registrerade aktier, varav 600 000 A-aktier och 52 806 667 B-aktier (motsvarande totalt 58 806 667 röster).

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om nyemission av aktier till styrelseledamöter och anställda
7. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8. Beslut om ändring av villkor för konvertibler 2017/2019
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om nyemission av aktier till styrelseledamöter och anställda

Aktieägaren Joakim Svahn föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 366 666,65 kronor genom nyemission av högst 7 333 333 B-aktier till en högsta emissionslikvid om 2 200 000 kronor enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma tio på förhand vidtalade investerare, vilka utgörs av styrelseledamöter och anställda i bolaget samt av dem kontrollerade bolag.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av en framförhandlad finansieringslösning med ett antal investerare som är till nytta för bolaget.
 3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 28 februari 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 4. De nya aktierna emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20 februari 2019, med avdrag för en emissionsrabatt på tio procent, dock till en teckningskurs om lägst 0,3 kronor.
 5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 28 februari 2019 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 133 333,3 kronor genom nyemission av högst 22 666 666 B-aktier till en högsta emissionslikvid om 6 800 000 kronor enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av en framförhandlad finansieringslösning med ett antal investerare som är till nytta för bolaget.
 3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 28 februari 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 4. De nya aktierna emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20 februari 2019, med avdrag för en emissionsrabatt på tio procent, dock till en teckningskurs om lägst 0,3 kronor.
 5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 28 februari 2019 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om ändring av villkor för konvertibler 2017/2019

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkor för konvertibler 2017/2019 enligt följande:

Nuvarande lydelse:    

”under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, eller den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan, till en Konverteringskurs om 3,00 kronor per aktie.”

Föreslagen lydelse:

”under tiden från och med den 21 februari 2019 till och med den 30 mars 2019, eller den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan, till en Konverteringskurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för Aktien under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20 februari 2019, med avdrag för en rabatt på tio procent, dock till en Konverteringskurs om lägst 0,3 kronor per aktie.”

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkt 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller dotterbolag, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6–8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Scheelevägen 27 i Lund senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________________

Lund i januari 2019

Recyctec Holding AB (publ)

StyrelsenLäs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration