Hem

Reports

Publicerat: 2019-02-21 08:00:00

IDL Biotech AB: Bokslutskommuniké  2018

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 7 989 kkr (7 300 kkr). Omsättningsökningen jämfört med förgående år är fördelad på bolagets båda produktsegment; bakteriologi samt onkologi.

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4, 2018

Försäljning- och marknadsarbete

Under hösten arbetade bolaget hårt med försäljnings- och marknadsrelaterade aktiviteter för att sprida budskapet och fördjupa informationen av TUBEX®TF. Ett led i detta arbete var bland annat att anlita en Regional Sales Manager för Asia Pacific, Nick Thliveris, med uppgift att finna nya distributörer i regionen. Arbetet har lett till att ett första avtal i regionen är signerat med distributören Mediscope International Limited om distribution i länderna Papua Nya Guinea, Fiji, Samoa och Tonga.

Kliniska studier

I tidskriften International Journal of Medical Science publicerades resultaten från en tysk multicenterstudie i blåscancer med UBC® Rapid som genomförts vid Helios sjukhus, Urologiska institutionen, Bad Saarow. Ansvarig för studien var Assoc. Prof. Dr. med Thorsten Ecke. Urinprover analyserades med UBC® Rapid POC test och utvärderades kvantitativt med en objektiv läsare. Totalt inkluderades 530 patienter i studien, 304 blåscancer och 226 normaler. Multicenterstudien visade att UBC® Rapid har mycket hög känslighet för höggradiga tumörer, vilket stärker tidigare publikationer. Författarna konkluderar att UBC® Rapid har potential att vara en mer känslig och specifik biomarkör för att identifiera patienter med höggradiga tumörer som är svåra att upptäcka vid cystoskopi. Slutligen anser författaren att UBC® Rapid bör adderas till diagnostik och uppföljning av högrisktumörer.

De övriga studierna avseende produkten UBC® Rapid som startats i Enköping, Uppsala och Sundsvall samt Singapore, och studie i Kenya avseende TUBEX®TF fortlöper enligt plan.

Kvalitetssystem

Under kvartalet genomförde bolaget en uppföljningsrevision samt en uppgradering av sitt kvalitetssystem till ISO 13485:2016. Certifikatet intygar att bolaget har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven avseende utveckling, produktion och distribution av medicintekniska produkter.

Deltagande på mässor och kongresser

I november deltog bolaget på mässan MEDICA i Düsseldorf som är världens största fackmässa för medicinteknik. Möten med nuvarande distributörer, potentiella distributörer samt andra samarbetspartner hölls.

I november deltog bolaget även på den internationella onkologi- och tumörmarkörskongressen ”ISOBM”. Ett flertal kliniska arbeten med positiva resultat för bolagets produkter TPS® vid spridd bröstcancer och UBC® vid blåscancer presenterades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

IDL förstärker sitt team samt satsning på nya territorier

Ett av de nyckelområden som står i fokus för bolaget efter höstens nyemission är satsningen på att utöka befintliga marknader samt introducera bolagets produkter på nya marknader. Som ett led i detta arbete har bolaget anlitat två konsulter, en baserad i Buenos Aires samt en baserad i Kenya, för att utföra en omfattande marknadsplanering av den Latinamerikanska samt Afrikanska marknaden, som är nya territorier för bolaget. Arbetet inkluderar samtliga av bolagets diagnostiska tester för sjukvården, både inom onkologi och bakteriologi.  

Ytterligare en viktig del i detta arbete är att kartlägga och sätta upp en strategisk plan för att samarbeta med hälsoorganisationer. För arbetet har bolaget anlitat en välmeriterad amerikansk konsult med lång erfarenhet av arbete med de största hälsoorganisationerna, såsom Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative samt WHO.

Vidare har bolaget anställt en ny forsknings- och utvecklingschef med ansvar även för den kliniska dokumentationen. Anne-Christine Nilsson kommer närmast från Glycobond där hon som operativ chef har arbetat med in vitro diagnostik för levercancer. Hon har över tio års erfarenhet från små forskningsnära bolag inom både läkemedel och medicinteknik. Anne-Christine har en magisterexamen i biologi och en PhD i klinisk kemi från Göteborgs Universitet samt ett flertal fristående kurser inom affärsutveckling, patent och kvalitet. Hon har 15 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och är meduppfinnare på ett flertal patent. Tidigare Forskning- och Utvecklingschefen Ylva D´Amico har gått i pension, men kommer finnas kvar i bolaget på deltid för att fokusera på specifika projekt.IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration