Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-25 09:48:32

Recyctec Holding AB: Korrigering av teckningskurs för riktad nyemission och konvertibler 2017/2019 samt förlängning av teckningstid

Efter det att kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ) den 21 februari, 2019 kommunicerats, har det uppdagats en mindre avvikelse i förmedlad teckningskurs, baserad på statistisk kontra verklig handel med Bolagets aktier under perioden för teckningskursens beräkning.

Den korrekta - och uppdaterade teckningskursen, skall lyda enligt följande:

-          De nya aktierna emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20 februari 2019, med avdrag för en emissionsrabatt på tio procent, dock till en teckningskurs om lägst 0,3 kronor. Teckningskursen beräknad enligt ovan uppgår till noll kronor och femtiotre komma fem öre [0,535].

Den korrekta och uppdaterade teckningskursen enligt ovan rör inledningsvis beslut om nyemission av aktier till styrelseledamöter och anställda, vidare beslutet om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och slutligen beslut rörande ändring av villkor för konvertibler 2017/2019.

Med anledning av detta har Styrelsen beslutat att utsträcka och förlänga teckningstid och datum för likvid enligt nedan:

-          Teckning på teckningslista sker senast den 7 mars 2019 och betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 7 mars genom kontant betalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                                                  Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se                                     E-post: ragnhild@altavida.no  

Tel: +46 723 88 63 77                                                         Tel: +47 926 060 75

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare® Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration