Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-14 17:21:16

Eurocine Vaccines AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 14 mars 2019 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget”). Bolagsstämman beslutade enhälligt om Bolagets fortsatta drift.

Styrelsen i Bolaget har den 14 januari 2019 beslutat att låta upprätta en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551), samt låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen kallat till en bolagsstämma (första kontrollstämma), vilken avhållits idag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att inom åtta månader från den första kontrollstämman kalla till en ny bolagsstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2019.


Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171


Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner som senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB