Spotlights disciplinnämnd

Disciplinnämnden har som uppgift att handlägga ärenden gällande de noterade bolagens och handelsmedlemmarnas överträdelser av tillämpliga regler.

Disciplinnämnden

För Spotlight finns inget lagkrav att inrätta en disciplinnämnd men har frivilligt beslutat att inrätta en det för att skapa trygghet för de noterade bolagen samt säkerställa att övriga aktörer på värdepappersmarknaden kan känna förtroende för Spotlight och de bolag som är noterade. Med en disciplinnämnd erhåller Spotlights bolag och medlemmar rättssäker prövning innan beslut fattas om åtgärder till följd av regelöverträdelser. 

 

Disciplinnämnden är ett fristående organ som fattar sina beslut helt oberoende av Spotlight Stock Market. Disciplinnämnden består av en ordförande och fyra ledamöter och utgörs av några av Sveriges främsta jurister och experter inom värdepappersområdet.  

 

Anders Ackebo tidigare noterings- och övervakningschef vid Stockholmsbörsen, är ordförande i disciplinnämnden. Innan dess har Anders Ackebo byggt upp och ansvarat för Compliance-funktionen inom SEB-koncernen runt om i världen. Anders Ackebo har arbetat på Finansinspektionen som ansvarig för tillståndsgivning och övervakning av värdepappersbolag. Han har även haft rollen som rättssakkunnig i Finansdepartementet, med ansvar för bland annat AP-lagstiftningen. Utöver sitt uppdrag som ordförande i disciplinnämnden är Anders Ackebo ledamot i Aktiemarknadsnämnden och ledamot i NGM:s disciplinnämnd. 

 

Ann-Christine Lindeblad är ledamot i disciplinnämnden. Ann-Christine är justitieråd och har tidigare erfarenhet som sekreterare och expert i ett flertal utredningar under Finansdepartementet mellan 1984 och 1998. Hon har även varit särskild utredare under Finansdepartementet i ett flertal utredningar sedan 2011, bland annat MiFID II, MAR/MAD och tidigare AIF-utredningen. Ann-Christine Lindeblad är vice ordförande i Aktiemarknads­nämnden och i Nasdaqs disciplinnämnd samt ledamot i SwedSecs disciplinnämnd. 

 

Björn Kristiansson är ledamot i Spotlights disciplinnämnd. Björn är advokat och har mer än 20 års erfarenhet av bolags- och börsrätt, han är en av Sveriges främsta jurister inom området. Björn sitter ofta med i offentliga utredningar som expert och är verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Björn är partner på Kanter Advokatbyrå. 

 

Björn Wendleby är ledamot i disciplinnämnden. Han har tidigare arbetat på Finansinspektionen och har flera års erfarenhet från domstolsväsendet, bland annat som hovrättsassessor i Svea Hovrätt. Han har erfarenhet från bland annat Finansinspektionen och domstolsväsendet, samt som särskild utredare vid implementeringen av EU reglerna gällande prospekt 2004. Björn Wendleby är grundare och delägare på Harvest, en advokatbyrå som är inriktad på finansrätt. 

 

Christina Ploom är ledamot i disciplinnämnden. Christina har varit marknadsövervakningschef och operativ chef på Spotlight Stock Market. Hon har arbetat som avdelningschef på Finansinspektionen med ansvar för frågor som redovisningstillsyn, prospekt, flaggning, insynsrapportering och marknadsövervakning. Christina har tio års erfarenhet från Nasdaq Stockholm där hon arbetat med såväl marknadsövervakning och notering av nya bolag. Christina är VD på Amudova.

 

Helene Willberg är ledamot i disciplinnämnden. Helene har mer än 25 års erfarenhet av transaktionsrådgivning, företagsfinansiering och revisionstjänster till multinationella företag. Hennes erfarenhet är främst från den nordiska marknad, hon har agerat rådgivare för flertalet bolag inom tillväxtstrategi, inklusive marknadsintroduktioner, avyttringar och förvärv samt företagsstyrning och värdeskapande. Helene är VD på Alvarez & Marsal Transaction Advisory Group i Stockholm.