Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-10 11:34:34

BrandBee Holding AB: Kallelse till årsstämma i BrandBee Holding AB (Publ)

Aktieägarna i BrandBee Holding. AB (publ), 559046-7717, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 09.00 i BrandBee Holdings lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2019. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande senast den 11 maj 2019 kl. 16.00. Anmälan via e-mail skall bekräftas av BrandBee Holding AB. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.


Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress BrandBee Holding AB, att: Sofia Lind, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller per e-post till ir@brandbee.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande & sekreterare vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordning

 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om:

  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  • dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

  • ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter

 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

 11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

 14. Styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare.

 1. Styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till styrelsens ledamöter.

 2. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet
Punkt 8 b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Förslag till beslut av punkterna 9 - 15 samt årsredovisningen jämte revisionsberättelsen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast två respektive tre veckor innan årsstämman.


Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
tf VD Jonas Litborn
Telefon: +46(0)70 640 07 40
jonas.litborn@brandbee.com

Om BrandBee Holding AB
BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som med hjälp av egenutvecklade verktyg möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee Holding AB vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.Läs mer hos Cision
Läs mer om BrandBee Holding AB