Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-26 17:08:17

Consensus Asset Management AB: Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

På bolagets årsstämma i Göteborg den 26 april 2019 fattades följande beslut:

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

 • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.

 • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Uwe Löffler, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och nyval av Anders Hedin. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Nilsson, allt enligt valberedningens förslag.

  Christer Elander, som avböjt omval, tackades för sitt mångåriga och uppskattade arbete i styrelsen.

  Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

 • Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för verksamhetsåret 2019 skall utgå enligt valberedningens lämnade förslag:

  Arvode för 2019 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 450 000 kronor att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300 000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 50 000 kronor vardera.

  Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission av A- och eller B-aktier med en maximal utspädningseffekt om 10 %. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

För mer information kontakta:
Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande,
telefon 0705-92 61 45,
claes-goran.nilsson@nilhome.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Consensus Asset Management AB