Hem

Reports

Publicerat: 2019-05-03 08:39:09

Amhult 2 AB: Delårsrapport 1/2019

Pressmeddelande 06/19
2019-05-03


Januari-mars 2019, AMHULT 2 AB (publ)

• Nettoomsättning för perioden uppgick till 10 901 (7 724) TSEK.

• Resultatet för perioden 3 781 (3 030) TSEK efter skatt.

• Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,55 (0,44)
kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till mars uppgick till 10 901 (7 724) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 3 781 (3 030) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har de pågående byggnationerna av kvarter Luftseglaren 2 samt kvarter Radarflyget 2 fortsatt utan hinder och enligt tidplan. Inflyttning i kvarter Luftseglaren 2 är planerat till juli 2019.

Under perioden har också Amhult 2 beviljats bygglov för sitt planerade projekt Kvarter India, vilket innebär startskottet för 95 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt i Amhult Centrum Torslanda. Upphandling av entreprenaden har påbörjats och beräknas färdigställd första halvåret 2019. Projekteringsstart är planerad till andra halvåret 2019.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga en ny modern stadsdel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Spotlight Stockmarket sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 0,55 (0,44)kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2018-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 25 april 2019

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen                               Maria Nord Loft
Styrelseordförande                        Verkställande direktör

Alf Lindqvist                                Göran Evaldsson                      Niels Techen
Styrelseledamot                            Styrelseledamot                       Styrelseledamot

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft
VD

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2019-08-29| 2:a kvartalsrapport (30 jun 19)
2019-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sep 19)
2020-02-21| Bokslutskommuniké (31 dec 19)
2020-03-23| Årsredovisning 2019

För ytterligare information hänvisas till:
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB