Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-06 09:00:00

TiksPac AB: Delårsrapport Q1, Januari - Mars 2019

 • Vi har på 3 månader omsatt 6,4 miljoner, en ökning med 0,75 miljoner
 • Resultatet för 3 månader är 0,3 miljoner
 • Antal sålda mediaplatser ökar

Finansiell utveckling

Första kvartalet, januari – mars 2019

 • Nettoomsättning: 6 429 (5 676) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: 280 (770) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,02 (0,04) kronor

-         Antal sålda platser: 539 (510) st

-         Orderstock: 2 788 (2 660) TSEK

Första kvartalet, (jan - mar) visar en vinst på 280 (770) TSEK efter finansiella poster. Omsättningen är 750 tkr högre än motsvarande period föregående år. Positivt är att även orderstocken (sålda mediaplatser där kommunprojekten ännu inte har levererats) är något högre än för ett år sedan trots att vi levererar (omsätter) mer än föregående år. Detta innebär att vi har ett bra läge inför Q2 med många redan sålda platser.

Kostnaderna har ökat något från förra året. Delvis beror det på att vi första halvåret 2018 hade vissa leveransproblem med våra hundpåsar och därmed inte fullt ut kunde leverera i den takt som kunderna önskade, detta medförde lägre materialkostnader. En högre försäljning under perioden ger högre personalkostnader då vi har provisionsbaserade löner. Vi har även lanserat vår nya hundlatrin TiksCan och gjort om vår hemsida vilket kostat pengar i marknadsföring. Sett över flera år är det kostnaderna för januari – mars 2018 som ligger lägre än vad som är normalt jämfört med tidigare år.

Med en omsättning för perioden som har ökat med 750 TSEK till 6 429 TSEK och kostnader som trots att de ökat ligger på en förväntad nivå är vi nöjda med resultatet före skatt på 280 TSEK. Det är ett bra och normalt resultat för perioden trots att det är en minskning från föregående år. Med en stark orderstock och nya produkter är vi väl rustade för framtiden. 

Orderstock och antal sålda platser

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar intäkterna.

Orderstocken per 2019-03-31 uppgår till 2 788 TKR, en ökning från 2 660 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på nära 5.600 TKR.

Under första kvartalet har vi sålt 539 st platser jämfört samma period med föregående år då vi sålde 510 platser.


Om Bolaget 

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

 • TiksPac Norden AB, 556605-1263TiksPac UK Ltd, 09238130
  • o    TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
  • o    TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
  • o    TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

Bolagets aktier handlas sedan 2013-10-23 på Spotlight Stock Market.

Kortnamnet är TIKS och aktien handlas via banker och fondkommissionärer.

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att bidra till en renare miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga hundpåsar.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med miljövänliga hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.


Kommentarer från VD 

Ny produkt! – Skräpplockarstation! Vi har arbetat fram ett helt nytt koncept med målet att minska nedskräpning och öka upplockningsfrekvensen av skräp. Vår skräpplockarstation ska vara den naturliga hjälparen och påminnaren om att plocka upp skräp och såklart att inte kasta skräp. Vi har satt ett högt mål, vi vill uppnå 60% mindre nedskräpning i alla områden där stationerna finns. Vi är övertygade om att vår skräpplockarstation kommer intressera många befintliga och nya kunder.  Vi breddar vår portfölj med en unik produkt som ligger rätt i tiden.

Vi kommer innan lanseringen av Skräpplockarstationen genomföra ett Nudgingprojekt som kommer drivas av A Win Win World. Företaget har varit verksamt sedan 2014 och de räknas idag som en av Nordens Ledande nudgingexperter. Genom beteendedesign skapas mätbara resultat för en resurseffektiv hållbar framtid. A Win Win Worlds arbete för minskad nedskräpning i Göteborg vann bland annat första pris som ”Most Effective Nudge” på den internationella prestigefyllda tävlingen Nudge Awards 2018, som brukar kallas VM i beteendedesign.

Ekonomi: Med en omsättning för perioden som har ökat med 750 TSEK till 6 429 TSEK och kostnader som trots att de ökat ligger på en förväntad nivå är vi nöjda med resultatet före skatt på 280 TSEK. Det är ett bra och normalt resultat för perioden trots att det är en minskning från föregående år. Med en stark orderstock och nya produkter är vi väl rustade för framtiden.

England: Första TiksCan-affären i signerad i England. Det är väldigt glädjande att Burghfield Parish Council lagt första ordern på TiksCan i England. Vi fortsätter att göra avtryck i England och vår strategi med ett bredare produktutbud känns som den rätta vägen. Vi intensifierar marknadsföringen mot och bearbetningen av Parish Councils och nationella större kunder via diverse marknadsföringskanaler.  

TiksCan: Sen förra rapporten har fler kommuner valt att köpa in vår nya hundlatrin. Dessa är Kalmar, Kristianstad, Säffle, Alingsås, Svedala, Höganäs, Gnosjö, Munkedal, Simrishamn. I Danmark har Dragør köpt in TiksCan och även ett bostadsbolag i Finland har valt att testa TiksCan. Intresse finns även från fler kommuner.

DogPal: Ny version inkluderat en social del är nu klar att betatestas. I Appen kan man nu även dela sina bilder och filmer med andra hundägare. Nu återstår en översyn och några mindre tekniska justeringar innan lansering. Vår förhoppning är att DogPal är färdig för lansering innan sommaren 2019.

Framtiden: Som jag nämnde förra rapporten kommer vi satsa vidare på befintliga marknader med vårt etablerade koncept kompletterat med nya produkter och erbjudanden. Vi vill knyta upp våra sponsorer och kommuner ytterligare för att höja återköpsfrekvensen men även attrahera nya kunder som väljer att investera i en hållbar framtid.

Skräpplockarstationen tror vi kan bli en viktig del i TiksPacs framtid. Vi ser att det finns en stor potential för oss att tillgodose ett behov hos kommunerna med en produkt som passar in i vårt koncept och vår vision. Kommunerna har avsatt medel i budget för miljö och renhållning därmed finns en möjlighet för TiksPac att göra en bra affär. Vi upplever att detta är ett projekt som tilltalar kommuner och är lätt att ta till sig då det ger alla en möjlighet att göra en insats för närmiljön.


Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2019

 •  Nydesignad hemsida för Sverige lanserad, övriga länder följer under 2019
 •  DogPal, testversion inkluderat socialt del klar

Väsentliga händelser efter periodens slut

 •  Skräpplockarstation - en vidareutveckling av konceptet med en ny produkt för parker, naturområden, stränder och andra platser där man vill få det renare. Ett testprojekt genomförs i samarbete med Falkenbergs kommun där vi kommer att genomföra ett ”Nudgingprojekt” se förklaring nedan.
 •  Konsultcheck från Tillväxtverket beviljad för nudgingprojekt, Tillväxtverket delfinansierar projektet med 50% av kostnaderna upp till 100.000kr

* Nudging - Ordet ”nudge” kommer från engelskans ”knuff” – att vänligt putta någon i rätt riktning. Nudging som metod handlar om att påverka folks beteende i en önskvärd riktning utan att använda piska eller morot. Inte heller läggs valalternativ till eller tas bort. Istället arrangeras valsituationen så att det blir lätt att göra rätt. Richard Thaler, en av förgrundsgestalterna inom nudging, belönades 2017 med Sveriges Riksbanks pris i Ekonomisk Vetenskap till Alfred Nobels minne. Vi planerar att med hjälp av A Win Win World genomföra en beteendeanalys för att kartlägga de aktuella beteendemönstren samt ta fram, designa och testa ett par nudgar för att se hur nudging kan förstärka den beteendeförändrande effekten av Skräpplockarstationen och göra det lätt för användaren att göra rätt.


Framtida rapportdatum

2019-08-30        Delårsrapport Q2, april - juni 2019

2019-11-27        Delårsrapport Q3, juli – september 2019


Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.


Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.TiksPac AB, Falkenberg maj 2019

Pelle Hjortblad                          Mikael Halling                           Lars Åke Södergren      

Styrelseordförande

Lina Danielsson                        Karl Sundkvist                          Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson

Verkställande direktör

 


För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com


Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Läs mer hos Cision
Läs mer om TiksPac AB