Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-07 09:37:10

TiksPac AB: Stämmokommuniké 2019

TiksPac AB (publ) höll måndagen 6 maj 2019 årsstämma på TiksPacs huvudkontor, Åkarevägen 11B i Falkenberg. Totalt antal närvarande röster var 39,60 procent.

Vid måndagens årsstämma röstades för att stödja samtliga förslag som styrelsen presenterade vid stämman.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

-        Resultat- och Balansräkning samt Koncernresultat- och Koncernbalansräkning för 2017-07-01 till 2018-12-31 fastställdes.

-        Beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning med totalt 0,36 krona per aktie fördelat på 0,06 krona i ordinarie utdelning samt 0,30 krona i bonusutdelning. Avstämningsdag för utdelning blir den 8 maj och utdelning sker den 13 maj.

-        Beviljades ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.


Val av Styrelse och Revisor samt fastställande av arvoden

-        Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter: Pelle Hjortblad, Mikael Halling, Lars Åke Södergren, Salomeh Tafazoli, Lina Danielsson och Kalle Sundqvist.

-        Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande med Mikael Halling som vice ordförande.

-        LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som ansvarig revisor omvaldes som revisorer.

Beslutades att styrelsearvode utgår med 120.000kr/år till ordförande, 90.000kr/år till vice ordförande och med 60.000kr/år till ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.


Valberedning

Beslutades att fastställa den arbetsordning för valberedning som föreslagits till stämman.

Valberedningen ska bestå av 3-5 ledamöter varav en ska vara representant för styrelsen och resterande utses av de större aktieägarna. Valberedningen skall lämna förslag på:

  • Ordförande, Sekreterare och Justeringsmän för årsstämman
  • Antalet styrelseledamöter
  • Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt för ev. utskottsarbete
  • Ny styrelse jämte ev. suppleanter
  • Styrelseordförande och vice styrelseordförande
  • Arvode till revisor

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com


Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Läs mer hos Cision
Läs mer om TiksPac AB