Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-09 14:47:39

Vindico Group AB: Delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-03-31

Rapportperioden 2019-01-01 — 2019-03-31

  • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 3 041 tkr (3 496 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 810 tkr (– 1 104 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 066 tkr (-1 395 tkr).
  • Resultat per aktie – 7,29 öre (– 9,16 öre).

Händelser under perioden

  • Andreas Holmström ny affärsutvecklings- och försäljningschef.
  • Vindico lanserar speciella stöldskyddsmärkningsprodukter med MärkDNA för bilar och andra fordon samt för båtar, båtmotorer och båttrailers.
  • Vindico och Omexom (fd Infratek) har beslutat om samarbete avseende DNA-märkning
  • Under kvartalet har ett likviditetstillskott tillförts bolaget på 0,4 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Clas Ohlson implementerar ButiksDNA som åtgärd mot minskat svinn.
  • Ett likviditetstillskott på 0,5 Mkr har tillförts bolaget

VD har ordet

Försäljningen under första kvartalet blev något mindre än jämförelseperioden, vilket naturligtvis inte var enligt plan. Framför allt nådde inte försäljningen inom affärsområdet kamerabevakning, som är vårt största affärsområde, förväntad nivå bland annat beroende på mindre orderingång från avtalskunder. Göteborgs Stad är fortsatt en viktig kund till oss med försäljning till bland annat skolor och parkeringsgarage.

Ej heller försäljningen inom affärsområdet DNA-märkning blev så stor som vi hade trott. Precis som tidigare kvartal så tar det lång tid för butikskedjorna att bestämma sig och man vill först göra utvärderingar. De kedjor som har testat har dock sett mycket goda resultat av vårt koncept ButiksDNA, varför vi fortfarande ser mycket positivt på den framtida försäljningen av ButiksDNA.

Under kvartalet har vi lanserat två nya MärkDNA koncept för fordon och båtar. Vi bedömer att våra koncept är mer kompletta än våra konkurrenters varför vi ser en stor potential på dessa för oss nya marknader.

Konceptet ByggDNA som är tänkt att förebygga stölder på framför allt byggarbetsplatser har presenterats för byggbolag samt företag som hyr ut maskiner etc. till byggen och vi räknar ned försäljning under kommande kvartal.

Inom affärsområdet Laddskåp har säljarbetet intensifierats när det gäller produkten UniBike för säker förvaring och laddning av elcykelbatterier och såväl cykelaffärer som fastighetsbolag har visat intresse. En elcykel blir väsentligt mindre stöldbegärlig utan sitt batteri och det börjar dessutom finnas en medvetenhet på marknaden om att cykelbatterier ej bör laddas i bostäder eller på kontor på grund av brandrisken.

Vidare kommer även fokus inom affärsområdet Laddskåp att ligga på försäljning av våra produkter för säker laddning och förvaring av mobiltelefoner där slutkunderna framför allt är skolor.

Trots en lägre försäljning än väntat och ett negativt resultat, med likviditetsproblem som följd, så är jag fortsatt optimistisk när det gäller framtiden för bolaget.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket fortsatt har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under andra kvartalet 2019 se över möjligheterna till ytterligare kapitaltillskott vilket kan innebära någon form av nyemission.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under det kommande året.

För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser 

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 8 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:

Halvårsrapport                   20 augusti 2019

Delårsrapport 3                  14 november 2019                                  

Bokslutskommuniké           14 februari 2020

Mölndal den 9 maj 2019

Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från styrelsen.

Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

010-209 05 20

www.vindicogroup.se

www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB