Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-16 16:40:24

IA Industriarmatur: Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i IA Industriarmatur Group AB (publ) 16 maj 2019

Vid årsstämman i IA Industriarmatur Group AB (publ,) som hölls i Industriarmaturs lokaler på Kämpegatan i Göteborg under onsdagen den 16 maj, beslutades i huvudsak följande.

Resultat- & balansräkning
Resultat- & balansräkning fastställdes för moderbolaget och koncernen.

Fritt eget kapital balanserades, enligt beslut, i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelse, revisor samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rask, Fredrik Östbye, Jan-Erik Nilsson, Gunnar Hedbris och Jörgen Hentschel. Johan Rask valdes till styrelsens ordförande.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till ordförande och med ett prisbasbelopp till externa ledamöter. Därutöver beslutades att inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda eller representanter för huvudägare.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson som huvudansvarig revisor. Det fastställdes att bolagets revisor arvoderas efter godkänd räkning.

Valberedning
Beslutades om riktlinjer för tillsättande av valberedning i enlighet med lämnat förslag.

Beslut om bemyndigande om nyemission

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet omfattar högst 2 500 000 SEK genom nyemission av högst 500 000 aktier.

Göteborg 2019-05-16

IA Industriarmatur Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.seLäs mer hos Cision
Läs mer om IA Industriarmatur