Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-21 08:15:21

Shortcut Media AB: Shortcut Media Group Årsredovisning 2018

Härmed publiceras Shortcut Media AB:s årsredovisning inklusive koncernredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2018.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion samt Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight.

Justeringar av finansiella tal

Som nämndes i rapporten för första kvartalet har vissa justeringar gjorts av talen för helåret 2018 i samråd med bolagets revisor. De primära justeringar som gjorts summeras nedan. 

      Justeringar av vissa intäkts- och kostnadsperiodiseringar, vilket inneburit en effekt på omsättning om 410 Tkr och rörelseresultatet om ca 264 Tkr för helåret 

      Justerad i redovisning av upplupen ränta i skuldebrev från företagsförvärv, vilket inneburit en ökning av redovisade räntekostnader om 415 Tkr 

      Omklassificering av vissa balansposter, bl.a. av kortfristiga kundfordringar respektive leverantörsskulder  

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Anders Brinck

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Anders Brinck

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB