Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-07 16:41:08

Industrial Solar Holding Europe AB: Kommuniké från årsstämma 2019 i Industrial Solar Holding Europe AB

Bulletin from Industrial Solar Holding Europe AB Annual General Meeting 2019

Industrial Solar Holdings årsstämma hölls onsdagen den 5:e Juni 2019 i Stockholm. Vid stämman var 3.924.262 (51,66 %) aktier representerade.

The annual general meeting of Industrial Solar Holding was held on Wednesday, 5th of June in Stockholm. At the AGM 3.924.262 (51,66 %) shares were represented.

Christian Zahler, VD för Industrial Solar GMBH höll ett tal vid årsstämman och gav en uppdatering om företagets strategi och resultat för 2018. Moderbolagets resultat och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Christian Zahler, CEO of Industrial Solar GmbH addressed the AGM to provide an update on the company strategy and result for 2018. The parent company income statements and balance sheets were adopted. The Board of Directors were discharged from liability for the financial year 2018.  

Point 10

Den i årsredovisningen föreslagna utdelningen antogs. 1.033.680 kr delas ut som återbetalning av ett aktieägartillskott i ny räkning balanseras 6 957 695 kr.

The dividend proposed in the annual report was adopted. 1.033.680 kr goes to repayment of received shareholders contributions and 6 957 695 kr will be carried forward onto new account.  

Point 11

Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

According to the notice convening the AGM the meeting resolved to authorize the board of directors, until the next AGM, at one or more occasions and with or without the preferential rights of the shareholders, to make decisions on new issue of shares.

Point 13

Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter

The Board decided that the numbers of members should be six and no deputy members.

Point 14 & 15

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledningen godkändes. Stämman antog även arbetsordning och principer för utseende av valberedning enligt förslag.

The Meeting resolved to adopt the remunerations to the Board that were proposed in the notice convening the AGM. The proposal for remuneration guidelines for Management was also approved. The meeting also approved the rules of procedure for the election committee.

Point 16

För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Joakim Byström (omval) till styrelseordförande och till ledamöter valdes Christian Zahler (omval), Tobias Schwind (omval), Olle Olsson (omval), Luca Viscuso (nyval) och Joao Gomes (nyval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor.

The board of directors were elected according to the suggestion of the nomination committee. Joakim Byström (re-election) was chosen as chairman of the board. Christian Zahler (re-election), Tobias Schwind (re-election), Olle Olsson (re-election), Luca Viscuso (new-election) and Joao Gomes (new-election) were chosen as members of the board. The meeting re-elected KPMG as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Alla beslut var enhälliga.                All decisions were made unanimously.

/ Styrelsen                                      / Board 


Industrial Solar Holding Europe AB
Fiskaregatan 11

SE-87133 Härnösand / Sweden

E-Mail: info@industrial-solar.se
Internet: www.industrial-solar.se
T + 46 611 81 06 10


Industrial Solar Holding Europe AB holds 100% of Industrial Solar GmbH in Freiburg/Germany.  

Industrial Solar GmbH is an international leading technology and solution provider, which develops projects mainly based on its innovative Fresnel collector technology suitable for fulfilling an expected growing market of solar process heat. As a one-stop-shop Industrial Solar offers turnkey solutions for customers in several industries.
Find out more about Industrial Solar GmbH at the following address:
https://www.industrial-solar.de/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Industrial Solar Holding Europe AB

Prenumeration