Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-28 17:03:35

Ortoma AB: Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Ortoma AB har idag fredagen den 28 juni 2019 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2018.

Årsstämman beviljade envar av styrelse­ledamöterna och verkställande direktöreren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.


Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.


Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sex styrelseledamöter och en suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av samtliga styrelseledamöter; Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Jonny Nordqvist av styrelsesuppleanten; Daniel Andersson, och av styrelsens ordförande; Gunnar Németh.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor och det noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg alltjämt ska vara huvudansvarig revisor.


Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (en höjning med två prisbasbelopp från 2018) samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten (vilka inte är anställda av bolaget), (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2018).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


Beslut om riktlinjer för valberedningen

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2019.


Emissionsbemyndigande

Årsstämman bemyndigande styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier och/eller konvertibler berättigande till utbyte mot aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov (inklusive genom att kunna återbetala brygglån eller kvitta bolagets skulder till bryggfinansiärer) samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets aktie. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får sammanlagt uppgå till högst

2 364 991 stycken vilket motsvarar cirka 15 procent av befintligt antal aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.


Besluten i sin helhet

De antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com


Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ortoma AB