Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-30 12:54:32

Raybased AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Raybased AB (publ)

Pressmeddelandet har korrigerats avseende rubrik. Tidigare rubrik var "Kallelse till årsstämma Raybased AB (publ)".

Aktieägarna i RaybasedAB (publ), 556776–3213, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 augusti 2019, kl. 14.00 på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda.

 

A. Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 augusti 2019, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 7 augusti 2019 per post till Raybased AB, A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda eller via e-post till info@raybased.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.raybased.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 7 augusti 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, att vidta de formella ändringar i beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket
9. Stämmans avslutande

Punkt 7 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler
Styrelsen har identifierat ett kapitalbehov på grund av en ändrad affärsmodell baserad på en servicemodell som kräver mer kapital och som initialt även lett till längre tid för affärsavslut än planerat och en ej fulltecknad företrädesemission under vintern 2019. Alternativet för bolaget är en kraftig inbromsning av en nu mycket positiv marknadsutveckling. Styrelsen har noga utrett olika alternativ för kapitaltillskott och anser att det bästa alternativet för bolaget är en riktad konvertibelemission. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i tillägg till det bemyndigande som lämnade av årsstämman, beslutar att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av konvertibler. Styrelsens beslut ska innebära en konverteringskurs om minst 1,85 kronor per aktie och får avse ett sammanlagt lånebelopp om högst 10 000 000 kr.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Bolaget har 24 555 476 aktier och röster.

--------------------------------------

Raybased AB (publ) 
Styrelsen
 Läs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB

Prenumeration