Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-21 08:00:00

Shortcut Media AB: Första halvåret 2019

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion samt Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 24%, till 36 913 (29 887) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 831 (-218) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 8% (-1%)
 • Resultat före skatt uppgick till 1 754 (-2 434) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (-0,31) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,24 (-0,08) Kr

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 22%, till 18 813 (15 409) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 960 (576) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 5% (4%)
 • Resultat före skatt uppgick till 713 (-329) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,06) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,10 (0,03) Kr

Viktiga händelser

 • Shortcut Produktion vann en affär med Socialstyrelsen värd 0,8 Mkr och avser interaktiv samt VR-film, där produktion förväntas utföras under tredje respektive fjärde kvartalet 2019
 • SMG skrev ett ramavtal värt ca 1 Mkr till slutet av 2020, där hälften av filmproduktionsbudgeten erläggs kontant och hälften återinvesteras i samband med en emission i Moblrn, vilket ger SMG ca 1,4% ägande i EdTech-bolaget
 • De två nya ledamöterna Lena Carlberg och Maria Andersson Grimaldi tillträde till SMG:s styrelse i samband med årsstämman den 11 juni.
 • Lena Carlberg Har tidigare haft ledande roller på större företag som exempelvis Com Hem, Coca-Cola, Henkel, P&G och är nu affärsutvecklingsansvarig på Doktor24
 • Maria Andersson Grimaldi har erfarenhet från ledande roller eller styrelseuppdrag hos organisationer som Goodbye Kansas, Esportal, MOBA Network. Hedersuppdrag för Zelmerlöw Björkman Foundation och Nationella Juryn för EOY- Entrepeneur of the Year och är nu VD på Bublar Group

Verkställande direktörens kommentar

Första halvåret 2019 har varit det starkaste hittills för SMG. Verksamheten visar både på god tillväxt och lönsamhet. Under perioden nåddes en organisk tillväxt om 24% och en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar (EBITA) om 8%. Bägge är tal som ligger i linje med eller över de mål vi satt upp.

I föregående rapport nämndes att vi arbetar för att samla de Stockholmsverksamheterna på en plats, för att utöka och möjliggöra samarbetet mellan koncernens bolag. Arbetet med detta fortlöper enligt plan. Vi har under kvartalet beslutat att samla alla bolag i Stockholm på Ynglingagatan, i Vasastan. Det kommer att ske under slutet av året. Genom detta samlar vi kunder och medarbetare, något som väntas underlätta för fortsatt tillväxt framöver.

Så långt i år uppgår rörelseresultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) till 2,8 Mkr, en ökning med 3 Mkr jämfört med samma period föregående år. Koncernens kassa har ökat från 1,8 Mkr den 30 september 2018 till 8,9 Mkr den 30 juni 2019, samtidigt som räntebärande skulder minskat med 1,9 Mkr under samma period. Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 5,4 Mkr under första halvåret 2019.

De positiva resultat och kassaflöden som SMG genererar skapar utrymme för strategiska investeringar och strukturaffärer för koncernen det kommande året, både i befintliga och nya verksamheter. Vi utvärderar fokusområden för sådana investeringar och kommer att uppdatera kring hur arbetet fortskrider löpande.

SMG:s förändringsarbete under föregående år har visat och förväntas fortsätta visa positiva resultat. Under återstående delen av 2019 tar vi sista steget för samling av verksamheterna i Stockholm. När det är gjort ser vi fram emot att ta ytterligare steg på vår resa med lönsam tillväxt, driven av både organisk tillväxt samt förvärv.

Anders Brinck,

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

I samband med granskningen av de finansiella talen för 2018 har vissa justeringar gjorts i samråd med bolagets revisor. Dessa justeringar är gjorda i jämförelsetalen för 2018 och specificeras i Årsredovisningen för 2018. Storleken på justeringarna är av mindre karaktär och förändrar inte bilden av 2018 års utfall i någon större utsträckning.

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s rapport för perioden 1 januari – 30 september 2019 kommer att publiceras den 13 november 2019.

SMG:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019 kommer att publiceras den 25 februari 2020.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.  

Stockholm den 21 augusti 2019, 

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Shortcut Media AB (publ)

Brännkyrkagatan 103

117 26 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB