Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-21 10:03:00

PEN Concept Group AB: Halvårsrapport jan-juni 2019

Andra kvartalet (april-juni) 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 29,8 MSEK (44,4 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,3 MSEK (-2,9 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginal uppgick till -4,5% (-6,5%) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,6 MSEK (-3,3 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -0,6 MSEK (-2,7 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,02 kr (-0,12 kr).

Första - andra kvartalet (januari-juni) 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 65,8 MSEK (81,3 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,1 MSEK (-7,5 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginal uppgick till -12,3% (-9,3%) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,1 MSEK (-7,9 MSEK) inklusive resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -8,1 MSEK (-7,0 MSEK) inklusive resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,33 kr (-0,31 kr).

Väsentliga händelser under första - andra kvartalet (januari-juni)

 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design, tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt ordervärde uppgår till ca 800 000 SEK.
 • PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB, fått en order på komplett butiksinredning till en Lekia-butik för Barnhuset i Stenungsund AB. PEN’s åtagande innefattar både leverans och montage och det totala ordervärdet är ca 600 000 SEK.
 • PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har nyligen levererat 12 st montrar för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019. PEN har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad. Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.
 • PEN Concept Group AB har tecknat en avsiktsförklaring med TUS Yangming Fund avseende en riktad emission om 17 058 824 aktier till en kurs om 1,70 SEK motsvarande 29 MSEK. TUS äger sedan tidigare aktier i PEN Concept Group AB motsvarande ca 17 % av bolaget. Vid ett tecknande kommer TUS Yangming Fund att ansöka om dispens från budplikt.
 • PEN Concept Group AB omorganiserar sin verksamhet i dotterbolaget PEN Interiör AB i Jönköping och lägger varsel om uppsägningar. Bolaget avser att minska kostnaderna, skapa en mer flexibel och effektiv organisation. Besparingarna beräknas uppgå till närmare 8 mkr årligen.
 • TUS Holding har meddelat PEN Concept Group ABs styrelse att de inte erhåller tillstånd från berörda myndigheter att genomföra den planerade emissionen i PEN Concept Group AB inom den tid som tidigare meddelats. Anledningen är den politiska situation och osäkerhet som förnärvarande råder.
 • Styrelsen i PEN Concept Group AB kommer kalla till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädes emission om 6 MSEK varav huvudägaren Robert Wu kommer att garantera 50% av emissionen.
 • PEN Concept Group AB har tecknat ett avtal med Shanghai Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd. i Shanghai angående försäljning av fabriken i Qingdao och verksamheten i Lerum.Shanghai Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd kommer att förvärva bolagens samtliga aktier i PEN Qingdao LTD och PEN Shop Concept AB för en köpeskilling av 5 MSEK. Detta innebär att PEN Concept Group kommer att fokusera på två affärsområden Restaurang och Mässa genom sina dotterbolag PEN Interiör AB och Goods Sweden AB

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga fasader på 5st nya restauranger till en internationell restaurangkedja inom snabbmatssegmentet. Affären omfattar inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt ordervärde uppgår till ca 10 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått tre ordrar på komplett restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affärerna omfattar byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler och inredning. Leverans kommer att ske från augusti till oktober. Det totalt ordervärde uppgår till ca 9 MSEK.

VD har ordet

Under andra kvartalet så ser vi att vårt arbete med att strukturera om koncernen börjar ge resultat. Trots att fulla besparingseffekter uppnås först under juli månad förbättras resultatet under andra kvartalet med 1,6 MSEK till -1,3 MSEK (-2,9). Resultatet av försäljningen av verksamhetsgrenen butiksinredning medför att omsättningen sjunker till 29,8 MSEK (44,3 MSEK).

Under andra kvartalet har fokus legat på att effektivisera organisationen och stärka kundengagemang. Vi ser nu en stark orderingång inför andra halvåret vilket är mycket positivt.

Vi arbetar med att stärka upp PEN Products (Goods of Sweden) e-handelslösning. Målsättningen är att vi inom 3 år skall vara en av de ledande e-handelsaktörerna inom vårt segment i Norden. Idag omsätter PEN Products blygsamma ca 20 MSEK och vi tror på goda möjligheter till en snabb tillväxt de kommande åren.  

När det gäller PEN Interiör AB så pågår förändringsarbetet. Organisationen har under andra kvartalet förändrats från en produktions och projektorienterad organisation till en renodlad projektorganisation detta har inneburit en kostnadsbesparing enligt vad vi tidigare kommunicerat till marknaden.

Efter försäljningen av segmentet butiksinredning så är PEN Concept Group verksamma inom två olika affärsområden, restaurang och mässa där showroom är en del av mässan. Genom vår ökade fokus så har vi under det 2 kvartalet ökat orderingången betydligt inom restaurang jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis har andra kvartalet varit ett kvartal där fokus legat på att genomföra den omstrukturering och effektivisering som vi planerat. Det återstår en del förändringsarbete men den stora delen är genomförd. Jag är helt övertygad om att vi kommer fortsätta att se resultatförbättringar under andra halvåret 2019.  

Magnus Hjorth

Koncernchef och VD

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/8-2019.


För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/8-2019.


PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och Goods Sweden AB. 


Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med GOODS Sweden AB, genom varumärket PEN Products, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PEN Concept Group AB