Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-11 11:55:47

Red Reserve Entertainment: Red Reserve Entertainment har genomfört en riktad nyemission om cirka 1,2 miljoner kronor

Styrelsen för Red Reserve Entertainment AB har, med stöd av det emissionsbemyndigandet från årsstämman som avhölls den 28 juni 2019, beslutat om en riktad nyemission av 4 700 000 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Teckningskursen är satt utifrån den senaste emissionskursen i juni 2019. Den volymvägda genomsnittskursen den senaste 10 handelsdagarna före beslutet, uppgår till 0,16 kr vilket innebär en premie om cirka 56 procent. Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 1,2 miljoner kronor.

Tecknaren i den Riktade Nyemissionen är Blue Horizon investment ApS som genom den riktade nyemissionen får en ägarandel i Red Reserve Entertainment AB om 9,8 procent.

Skälen till att den Riktade Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10,9 procent. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 4 700 000 aktier från 43 251 887 till 47 951 887. Aktiekapitalet ökar med cirka 470 000 kronor från 4 325 188,70 kronor till 4 795 188,70 kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com

Denna information är sådan information som Red Reserve Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Red Reserve Entertainment