Hem

Reports

Publicerat: 2019-11-13 08:53:59

Spago Nanomedical AB: Spago Nanomedical delårsrapport juli - september 2019

JULI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

  • Resultatet för kvartalet uppgick till -5 095 KSEK (-2 241 KSEK)
  • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -11 898 KSEK (-8 959 KSEK)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,24 SEK (-0,14 SEK)
  • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av kvartalet till 22 983 KSEK (28 194 KSEK)

JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

  • Resultatet för perioden uppgick till -14 255 KSEK (-7 787 KSEK)
  • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till -30 625 KSEK (-28 836 KSEK)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för perioden uppgick till -0,72 SEK (-0,51 SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET JULI – SEPTEMBER

  • Produktionen av material till den kliniska studien SPAGOPIX-01 slutfördes och studien initierades
  • Första patienten i SPAGOPIX-01 studien doserades med SN132D och genomgick MR-undersökning
  • SpagoPix produktpatent godkändes i Europa

VD HAR ORDET

Klinisk studie med SPAGOPIX igång

Den största händelsen hittills i bolagets historia är starten av den kliniska studien SPAGOPIX-01 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala där vi testar säkerhet och MR-parametrar med SN132D i patienter med bröstcancer. Denna milstolpe nåddes efter framgångsrik GMP-produktion av materialet och är i sig ett viktigt kvitto på att våra partiklar går att producera i stor skala med bibehållen kvalitet. En annan anledning till att denna produktion var en viktig milstolpe ligger i utmaningen att arbeta med nanopartiklar, ett material som skall fungera i gränslandet mellan kemi, fysik och biologi, vilket ställer stora krav på precision i tillverkningsprocessen. Studien löper nu på med en första analys efter sex patienter varefter beslut fattas om att eventuellt justera dos och MR-parametrar. Målet är att inkludera upp till 20 patienter och studiens primära syfte är att dokumentera säkerhet.

Medan syftet med SpagoPix-projektet är diagnostik, utvecklar vi inom ramen för Tumorad® en annan variant av partiklar som också ansamlas i tumörer men vars syfte är att behandla cancer genom att bestråla den lokalt inne i kroppen med en radioisotop. Den gradvisa fördelningen av mer resurser till Tumorad® till följd av att det interna arbetet med SN132D minskar, börjar nu ge resultat. Under kvartalet har vi gjort flera framsteg när det gäller optimeringen av partiklarnas storlek och sammansättning som i förlängningen kan ha stor betydelse för deras ansamling i tumörer. Vi genomför nu verifiering av några varianter med förhoppningen att inom kort kunna utse ”lead compound” i projektet.

Vi fortsätter därmed framåt mot målet att erbjuda effektiva preparat för bekämpning av cancer baserat på våra patenterade nanopartiklar med inbyggda egenskaper för diagnostik och behandling av solida tumörer.


Mats Hansen
VD Spago Nanomedical AB

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.Läs mer hos Cision
Läs mer om Spago Nanomedical AB